top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Ano man po an halaga kan mga ‘recollections, retreats o spiritual exercises’. Nahiling ko po na garo dakul an mga arog kaini orog na sa panahon nin Cuaresma. Minagalang, Jerry Dear Jerry, An mga ‘recollection asin retreat’ mga ejemplo nin ‘ehersisyo espiritwal’ (spiritual exercises). Kun an hawak nangangaipo nin ehersisyo tanganing mapakarhay an salud, iyo man an satong kalag, orog na ta kita bako sanang hawak, kita hawak asin kalag. Asin bako daw na totoo na an satong salud nakasalalay orog na sa kamugtakan kan satong kalag, kisa kan satong hawak? Puedeng mayo ka nin helang alagad daing katoninongan an saimong puso, an saimong kalag. Mas marhay pa lugod an maluya an hawak alagad may bagsik o marhay an salud kan kalag. Kaya man kita inaapod na mag-eksamen kan satuyang salud espiritwal, huli ta ini mahalaga asin ini an orog na nagdadanay kisa satong hawak. Espiritwal kita. Kaya kaipuhan an ehersisyo espiritwal. Kaya man yaon an suhestyon kan ‘recollections asin retreats’. An mga ini pagkakataon na maghorop-horop, magpamibi, mag-eksamen kan sadiri, magrepaso kan buhay. Saro sa mga nagkukulang na kakayahan asin oportunidad sa mga tawo ngonian, iyo an pag-ontok asin paghorop-horop; pagpamibi asin pagtao nin panahon sa sadiri asin sa Mahal na Dios. Dai niato pabayaan an salud espiritwal. Kun ika dai nang gana sa mga ginigibo mo; kun nawara na an saimong panlasa sa mga bagay na espiritwal; kun ika pirmi na sanang mamondo; kun dai mo na nahihiling an kahulugan kan trabaho o misyon mo; kun garo pabaya ka na sa buhay mo o sa kamugtakan kan familia o comunidad mo; kun dai mo na nalalabanan an maraot; o mayo ka na nin interes sa mga bagay na espiritwal o igua nin relasyon sa Dios -orog na kaipuhan mo an ehersisyo espiritwal. Makakatabang an sarong marahay na recollection o retreat sa kamugtakan sa satuyang estado espiritwal. Normalmente, an recollection o retreat nag-aalok sato na bisitahon an satong mga priorities sa buhay; an satuyang misyon; an satuyang direksyon. Sa mga recollections and retreats tinatawan man kita nin mga suhestyon kun pano man puedeng mabulong an mga kaluyahan sa kalag; malinigan kan mga kasalan; magbangon liwat asin magbagong buhay. Kaya maroromdoman niato an sabi sa Biblia: ‘ano an saysay kun makua mo an bilog na kinaban alagad mawara an saimong kalag?’ Mahiling lugod niato an an mga ini tabang espiritwal. Huli ta kita mga nilalang na ‘espiritwal’, tama sana asin susog sa satuyang naturaleza na kita mag-atid-atid, maghorop-horop, mag-eksamen, mangadie, magtalubo sa gibong karahayan para sa ikakarahay kan satuyang hawak asin kalag, pati na kan satuyang kapwa. Pamibi ko na magka-igua kan mga kan mga oportunidad na arog kaini. Minagalang, Father

bottom of page