top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Na-oobservaran ko na may mga tawo na nagluluhod sa paglaog sa Simbahan. An iba dire-diretso sana sa tukawan. Igua man nin iba na minahanap nin agua bendita (holy water). Ano po talaga an tama na gibohon? Minagalang, Dolores Dear Dolores, Salamat sa saimong hapot. Praktikal. Marhay na romdomon na an Simbahan sarong banal na templo, sarong sagradong lugar huli ta diyan niato ginigibo o pinagce-celebrar an mga misteryo asin mga sakramento kan satong pagtubod. An Simbahan sagrado huli ta ini an ‘harong nin Dios’, sarong lugar kun saen kita nagtitiripon bilang ‘asemblea’ nin mga parasunod ni Cristo-Jesus. Kun siring, tama sana na sa paglaog niato digdi kita magtaong galang, magpahiling nin respeto sa lugar asin mga sagradong bagay. Sa Ebanghelyo, maroromdoman niato, na si Jesus naanggot hulit ta ginibong saod an templo, an harong kan Saiyang Ama. Sa mga Simbahan niato yaon an Santisimo Sacramento na nakasaray sa Tabernakulo asin sa pagtaong galang kita mina-genuflexion o minaluhod sa sarong tuhod. Ini paggalang sa presensya ni Jesus sa Santisimo Sacramento. Sa ibang simbahan mayo an agua bendita sa may pintuan. Dawa siring, maninigo sana na igua nin reverencia o paggalang an paglaog niato sa Simbahan. Kabali naman digdi an disenteng pagbado asin an tamang ugali sa laog kan Simbahan orog na mantang sine-celebrar an liturhiya. Alagad marhay man na masabotan niato an an Simbahan bako sana an estruktura, kundi an katiriponan (assembly) nin mga paratubod (people of God). An assemblea sa tataramon na aleman, ‘kirche’; sa Ingles, ‘church’; asin sa tataramon na Griego, ‘ekklesia’. Kaya man sinasabi niato: “Kita an Simbahan”. Kaya an paggalang bako sana sa templo kundi sa kapwa Cristiano asin Katoliko. Siring an pagtaong galang para sa Dios asin para sa katiriponan nin mga paratubod (the assembly of the faithful) huli ta an Simbahan inaapod man niatong ‘hawak ni Cristo’ asin si Jesus mismo an pamayo kaini. Lugod, sa lambang paglaog niato sa Simbahan, dai kita malingaw kan tamang paggalang asin respeto sa Dios asin sa satong kapwa mga paratubod o kan katiriponan kaini. Dakul na beses kun kita minalaog sa Simbahan dai kitang gayo nagmamangno kan iba, nalilingawan ta an comunidad -an comunidad kan Santisima Trinidad o an comunidad kan banwaan nin Dios. Minagalang, Father

bottom of page