top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Ano man an halaga kan Barangay Elections asin Sanggguniang Kabataan Elections? Dai man po baga ini iniintindi kan kadaklan. Minagalang, Junar Dear Junar, Marhay na romdomon: ‘An pagpasipara kan mga saradit na bagay iyo an kapinonan kan mga dakulang kadificilan.’ Ini totoo sa buhay asin sa paggogobierno. Totoo an sinabi mo. Dakul sa mga namamanwaan an diit o halos dai nin pakilabot sa barangay. Sarong dahilan gayod kaini iyo na dai nasasabutan an lugar, papel o halaga kan barangay, pati naman an Sanggguniang Kabataan. Alagad kun hihilngon na marhay, an barangay iyo an pinakasadit asin pinaka-pundamental na grupo sa pagplano, pag-implementar kan mga policia kan gobyerno. An barangay iyo an minapadalagan kan mga plano programa, proyekto asin aktibidad kan gobierno sa komunidad. An barangay iyo man an lugar kun saen an kaisipan kan mga tawo puede maipahayag, malinawan asin ma-aksyonan. Sa barangay man pinag-reresolveran an mga iriwal, mga magkasalungat na mga posisyon kan mga tawo. An mga opisyales kan barangay igua nin awtoridad sa saindang teritoryo. Kun kaya obligasyon asin trabaho ninda an pag-mantener kan kaayusan, katoninongan asin orden; pag-proteger kan buhay, katalingkasan, asin pagro-rogaring. An kalinigan kan kapalibotan, kan mga kalye asin mga kale; an pagkua asin tamang pag-apon kan basura; an mga parke asin iba pang pampublikong facilidad -sa paghiling kun an mga ini ‘safe’; an mga problema asin isyu manonongod sa mga streetchildren o squatters; sa mga paratinda sa tinampo; an pagseguro na may mga may health clinic; siring man an mga iba pang mga problema sa barangay. Ini an halaga kan barangay asin kan mga opisyal sa barangay. Mahalaga an pagpartisipar sa pagogobierno. Saro sa pinakadirektang pagpartisipar sa paggogobierno, iyo an pagpartisipar sa pagpili -ini an pagboto kan mga opisyales kan Sangguniang Kabataan o kan Kapitan asin mga Konseho kan Barangay. Tama an ‘slogan’: “An paggogobiernong marahay, minapoon sa barangay.” An marahay na banwaan - munisipyo o syudad, nangangahulugan nin barangay na maayos asin marahay. Pareho man, an korupsyon sa banwaan, minapoon man sa barangay. Kritikal, mahalagang marahay an barangay. Ata ngani digdi nagkukua nin mga kasurog, katuwang an mga darakulang pulitiko asin lider. Aram kan pulitiko na makusog siya kun kapot niya an mga pamayo asin opisyales kan barangay. Aram man kan toltol na lider na marahay an pamamayo kun an mga lider sa barangay igua asin nakakapag-ehersisyo kan maninigong awtoridad asin kapangyarihan sa pag-aksyon. Makamondo na daing gayo nahihiling an halaga kan barangay. Kaipuhan niato na dagdagan pa an esfuerzo tanganing makapagpartisipar sa barangay, orog na sa pagpili nin maninigong mga opisyales. Satuya man na paglaom na an mga nagkakandidato sa barangay asin para sa Sangguniang Kabataan, tunay nanggad na maglilingkod asin isasaalang-alang an karahayan kan banwaan. Minagalang, Father

bottom of page