SURAT KI FATHER

Dear Father, Nadangog ko an Presidente nagsabi na ‘estupido’ an Dios. Ano an masasabi mo kaini? Minagalang, Rochelle Dear Rochelle, Dai ko masabotan kun tano ta kaipuhan pa iyan o kun tano ta ginigibo ini. Nakakadisturbong gayo. Asin ako mismo nariribongan: Tano ta kaipuhan pang pakiaraman an pagtubod kan mga Catolico asin mga Cristiano sagkod sa punto na garo baga pagpakaraot asin pagduhagi? Bako daw na susog sa satong batas, an gobyerno kaipuhan na protegeran an derecho kan mga tawo na makapagsabuhay kan saindang pagtubod o relihiyon, magin ano pa man an pagtubod na iyan? Alagad, pano kun rinaraot asin garo iniinsulto an sarong grupo nin mga paratubod? Nariribongan ako kun tano ta imbes mga bagay manonongod sa ekonomiya, an nagdadagdag na krimen asin garadanan, an dai masugpo na droga, an pagmahal kan mga barakalon -ini gayod an kaipuhan tawan nin mas orog na atensyon, tano ta an pagduhagi kan Dios asin kan mga parasunod an garo naglalataw na tinatawan nin oras? Nakakamundo. Sabi ni Mother Teresa, maraot an kapobrehan. Alagad mas malala an kapborehan na dai nin Dios. Baka malingaw kita na sa katikapuhan, sa kapobrehan -an nawawalat na kayamanan, iyo an Dios. Kan tinamaan kita kan bagyong Yolanda, bakong kuwarta, bakong buwis, bakong awtoridad an nagin sarigan ta, kundi an Dios. An kahapotan manonongod sa Dios asin sa natura kan Dios, haloy nang pinag-adalan asin pinaghorop-horopan kan mga pilosopo, siyentipiko asin mga madodonong na tawo. Bakong bago an mga pagtuyaw na sinabi kan Presidente manonongod sa Dios. Dakul naman an naghingowa na haleon an pagtubod o na paraon an relihiyon. Alagad yaon sa naturaleza kan tawo an pagtubod asin pagsarig sa saro na Orog na Makapangyarihan kisa sa tawo. Kan panahon nin Napoleaon, sa saiyang dakulang kapangyarihan, nahiling niya na dai niya kayang haleon an pagtubod Cristiana. Sa Tsina, dawa an gobyerno nahiling na dai ninda kayang paraon an pagtubod Cristiana. Dawa sa mga enot na panahon kan Simbahan, kan ginagadan an mga martir, ibinabahog sa mge leon asin sinusulo sa mga plaza, dai napara an pagtubod Cristiana. Sabi nin sarong Pilosopo, si Nietsche, ‘gadan daa an Dios’. Alagad an katotoohan, haloy nang gadan na si Nietsche, an Dios buhay. Dawa an mga madudunong na mga tawo, pakatapos nin pagparahingowa na patunayan na daing halaga an pagtubod sa Dios, nag-ako na an pagtubod asin pagsarig nin mga tawo mga bagay na dai puedeng negaran sa buhay nin tawo. Igua man nin mga tawo na nagsasabi na mayo nin Dios -ini an mga ateista. Igua nin sarong doktor na ‘scientist asin atheist’. Paghona niya ‘intelligent’ an saiyang posisyon. Alagad nangalas siya na idtong mga nagsasabi na mayo nin Dios, kulang nin mga magabat na argumento huli ta dai man sinda naghahanap nin ebidensya. Nangalas siyang na madiskubre na an mga paratubod, hararom an paghanap asin tunay an pagsiyasat kisa sa mga nagkokontra sa presensya nin Dios. Makamundong gayo an mga sinasabi kan Presidente dapit sa Dios; nakaka-offend, huli an satong pagsarig asin pagkamoot sa Dios, parte kan satong pagkatawo. Kun kita naiinsulto asin nakukulgan kung dinuduhagi an satong mga magurang, iyo man ini an namamate ta manonongod sa Dios. Kaya ako naghahapot: Tano ta ginigibo ini kan Presidente? Dai man nagtotokdo nin maraot an Cristianong pagtubod. Puede pa daw kita maghagad nin proteksyon sa gobyerno o sa Presidente tangani na kita malaya na makakapagsabuhay kan satong pagtubod, sarong derecho na itinatao sato kan Konstitusyon? Para sa sarong pobreng nasyon, dai lugod maubos an yaman ta. Saro sa natatada, an satong pagtubod asin pagsarig sa Dios. Asin an satong pagsarig sa Dios na nagadan para sato, magdara lugod sato sa pagdusay nin buhay para sa kapwa asin para sa Dios. Minagalang, Father