SURAT KI FATHER

Dear Father, Madali na naman po an fiesta ni INA. Ano man an kahulugan kan ginigibong pagsungko ni INA? Minagalang, Salve Dear Salve, Pagpoon kan bulan na Julio, sa ibang parokya ginigibo na an pagsungko kan imahen ni INA sa mga establicimiento, oficina, organisasyon o institusyon. Enot, ini nagpapagiromdom kan pagsungko ni Santa Maria sa saiyang pinsan na si Isabel. (Lucas 1:39-55) Maski na ngani siya an pinili nin Dios na magin Ina ni Jesus, si Maria sa kapakumbabaan nagsungko sa saiyang pinsan tanganing antabayan man siya sa saiyang pagbados. An pagsungko nagpapahayag man kan katotoohan na bako sana kita an minadalaw sa templo nin Dios, o sa santuario ni Ina, kundi sinda man minadalaw sa sato. Sa ebanghelyo igua nin istorya kan pagdagos ni Jesus sa harong nin sarong parakasala, si Zakeo. Boot man nin Jesus na magdagos sa satong harong asin puso, dawa na ngani bako man kitang mga maninigo. Ini nagpapahayag bako sana kan pakisumaro nin Dios sa sato, kundi kan saiyang pagdusay nin buhay para sato. Ata ngani, dai lang an Dios nagdungaw sa daga, kundi siya nanitawo -inako an kaluyahan kan satong laman asin pinasan para sato an satong mga kasalan. Labi pa kan pagsungko, is Jesus namundag siring sato asin nakipamuhay sato. An pinili niyang eerokan, bilang omboy, iyo an tulak ni Santa Maria. Kaya huli kaini si Maria tagapagdara kan Dios (Theotokos). Kaya man sa pagsungko ni Ina, minasungko man si Jesus. Marahay ining paggiromdom sa sato, na maski dai kita maninigo, hinahanap kita kan Dios. Akoon man lugod niato si Ina kaiba an saiyang Aki na si Jesus sa satuyang mga puso asin harong. Asin kita man, magin mga tagapagdara ni Ina asin ni Jesus orog na sa mga nangangaipo. Magin makahulugan lugod an saimong pagcelebrar kan fiesta ni INA, Nuestra Señora de Peñafrancia! Minagalang, Father