top of page

Pamibi ki Ina bakong pagparibok - Bayan CSur

‘‘Para sa pamibi na mapundo na an mga nangyayaring extrajudicial killing, mapundo na an madugong gyera laban sa droga, iyo an samuyang intensyon bakong pagparibok mantang dai nagdadangog an gobierno ni Duterte na pundohan na an nangyayaring garadan na an mga biktima iyo an pobre asin inocenteng namamanuan’’, sabi kan Bayan Camarines Sur. Si Nelsy Rodriguez, lider kan Bayan nagpahayag sa entrevista kan Bicol Mail na saindang kinukondenar an pagsikwal sa saindang grupo kan coastguards na makaparticipar sa actividades relihoso sa paagi kan fluvial procession mantang preparado na an saindang mga parasagwan sa baroto na kabali sa mabotong kan Pagoda ni Ina. Grabe an saindang kaangotan huli ta malinaw na pagtinak-tinak sa saindang deretso sa pagtubod sa Mahal na Dios asin ki Nuestra Señora de Peñafrancia apesar na nagpaaram pa sinda sa Palasyo igwa sindang guidelines na dapat sunod sa pag-ayon sa grupo nin voyadores alagad hinarang kan coastguards. ‘’Suppression’’ sa Bayan na makabali sa grupo kan voyadores orog na an pagpamimi ki Ina mantang lunad kuta na sinda sa anom na baroto na tinutogan kan simbahan. Dai sinda pinabali kan coastguards kan Camarines Sur sagcod na kinumfiscar si tarpaulin na nakasurat an ‘’Stop the Killings’’ na igwa man ngani kaini sa mga simbahan, sabi pa ni Rodriguez. Sinabi pa an saindang parasagwan igwa darang Pamibi ki Ina. Sa ika-duwang parapo ‘’Magtalubo lugod kami sa pagtubod, paglaom asin pagkamoot. Tawan lugod kami nin isog-boot sa pakikipaglaban asin tabang nin mahal na grasya nin Dios tanganing manindugan laban sa pagratak nin buhay dulot kan gyera kontra droga, todo gyera kontra sa mga progresibong pwersa, kurapsyon, injusticia, asin dating pagmidmid sa dignidad asin derechos humanos orog na kan mga kasaraditan asin mga api sa sociudad.’’ Sa ika-tolong parapo kan pamibi ‘‘An makatotoanan na pagbabago sa buhay nin banwaan asin nasyon makua kan mga namamanuan sa paagi nin muklat na pagkasararo asin sararong paghiro laban sa karatan asin injusticia sa tabang kan biyaya nin Mahal na Dios’’

bottom of page