top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father,

Ano po an masasabi mo sa Halloween party sa laog kan cementerio sa aldaw kan Undas?

Minagalang, Randy

Dear Randy,

Bako man maraot an Halloween party, magin sa laog o sa luwas kan cementerio. Alagad, puede ining makaraot.

Enot, maghapot kita: para kiisay baga an Undas? Para sa buhay o para sa mga tugang niatong nagadan na? Para kiisay man an Halloween party? Para daw ini sa mga tugang niatong gadan?

Ikaduwa: Para kiisay kita nagduduman sa cementerio? Para sa mga buhay o para sa mga tugang o katood niatong gadan? Kun halimbawa nagduman kita sa cementerio, may dara nin mga kakanon?

Para kiisay ini? Para sa mga gadan? O para sato asin sa satong mga bisita?

Ngonian, kun an cementerio inaandam niato para sa Halloween party, tanganing magka-igua nin karawat, raffle, entertainment, o karantahan; tanganing magka-igua nin trick or treat, para kiisay daw ini: sa buhay o sa mga gadan?

Kaya kun ika magduman sa cementerio asin an tuyo o gibo mo sana mag-attend nin Halloween party, para kiisay ini? Bako daw na dai ka man nagduman para sa mga gadan? Sa sarong pagtaram, ‘nag-’change venue’ ka sana kan party.’

Masasabi niato na ginamit sanang dahilan an Undas tanganing mag-entertain kan sadiri.

Sabi ta, bako man maraot an Halloween party. Alagad kun an pagduman sa cementerio ay an pag-attender sana kan Halloween party; kun mayo man ibang ginibo sa cementerio kundi magkarakanan asin mag-entertain kan sadiri asin bisita, ano ini para sa mga buhay o para sa mga tugang niatong gadan?

Kun nakipag-iriistoryahan sana kita; o nagkarawat sana nin cellphone games, nakipag-chikahan? Para kiisay an ginibo ta?

Kun sa mga cementerio, mas bongga ang Halloween party kisa iba pang aktibidad arog kan pagpangadie, paghorop-horop o pag-dolot nin misa; halimbawa: kun mas makusog an loud speaker kan Halloween party o concert kisa sa Santa Misa, para kiisay palan an Undas?

Kaya kaipuhan na magmaan asin maglikay kita. Tibaad an pagpasiring niato sa cementerio bako naman para sa mga tugang o katood niatong gadan. Kun arog kaini an nangyayari sato, ginigibo ta sanang dahilan an mga tugang niatong gadan tanganing mag-entertain kita kan satong sadiri. Ano daw ini, marahay o maraot?

Minagalang, Father

bottom of page