top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father,

Tano ta an mga babasahon sa Misa sa mga aldaw na ini, gabos manonongod sa katapusan?

Minagalang, Rene

Dear Rene ,

Madali na naman matapos an kalendaryo kan Simbahan. Sarong semana na sana pakatapos kan Domingo kan Cristong Hade (Christ the King Sunday) mapoon na an Panahon nin Adviento (Advent Season). Sa mga panahon na ini asin kaining mga nakaaging mga aldaw, pirmi kitang pinapagiromdom kan pagtapos kan kinaban. Asin saro sa pagiromdom iyo na ‘kita mga katiwala’ (stewards).

Marahay na kita pinapagiromdom na an gabos digdi sa daga pasubli sana sato -ipinagkatiwala sana sato. Bako kita an kagsadiri o kagrogaring. Kaya maabot an panahon na iuuli niato ini gabos.

Ini man nagsasadol sato na gamiton na marahay asin pakarhayon an buhay, an kakayahan, an kayamanan asin an oras na iwinaras sato kan Dios. Matao kita nin kuwenta ngapit. Hahapoton kita kun pano niato ginamit an mga bagay na ipinagkatiwala sa sato. Igua nin ‘accountability’.

Siring man, kita pinapagiromdom na dai kita mabubuhay digdi sa daga sagkod pa man. Igua nin sukol (limit) an satong pag-estar sa daga. Igua nin hangganan an satong pagiging magurang, aki o pagiging pamayo. Dai gabos na panahon ika an representante kan saimong comunidad; dai gabos na panahon ika an pamayo kan saimong grupo. Dai gabos na panahon yaon an saimong mga mahal sa buhay.

Maabot an oras ipapasa niato an trabaho, an responsibilidad, an misyon. May katapusan an gabos digdi sa daga. Kaya mantang kita pa an may kapot kan kapangyarihan, mantang igua pa kita nin oras, mantang kabali pa kita sa mga programa kan comunidad -dai niato pagsayangon an mga regalo asin biyaya na itinao sa sato.

Marahay na pinapagiromdom kita kaini. Dai kita malingaw kan panahon na maabot. Maghingowa kita na dai masayang an anoman na ipinagkatiwala sa sato. Dai niatong pagsayangon an tiwala na itinao sa sato.

Sa ebanghelyo igua nin istorya nin tolong sorogoon. An enot na duwa, pinatubo asin pinatalubo an iwinalat sainda. An ikatolong sorogoon itinalbong sa daga. Kan magtao na nin kuwenta, an desisyon kan kagsadiri, bawion duman sa igua sana nin saro an huring yaon saiya huli ta mayo siya nin ginibo. An sabi kan kagsadiri: ‘Kun dai ka magpagkatiwalaan sa sadit na bagay, dai ka puedeng mapagkatiwalaan sa dakulang bagay.’

Ining mga huring aldaw kan kalendaryo kan Simbahan, sarong pagpagiromdom sato kan hangganan kan satong buhay digdi sa daga; ini man nagpapagiromdom sato na dai pagsayangon ata ngani gamiton na marahay an mga biyaya asin regalo na ipinagkatiwala sato kan Mahal na Dios.

Minagalang, Father

bottom of page