10 TUGON SA RESPONSABLENG PAGBOTO

1. Magboto susog sa dikta kan saimong konsensiya.

2. Irespeto an desisyon kan iba sa pagpili kan sadiri nindang kandidato.

3. Hingowahon na maaraman an moral na katanosan, kakayahan asin iba pang personal na

kwalipikasyon kan kandidato na saimong iboboto. (karakter, katapatan, kakayahan, makaDiyos, maka tao, Makabuhay, Makakalikasahan).

4. Hingowahon na masabutan an mga isyu, plataforma, asin programa kan mga kandidato asin partido na masabotan pasa sa saimong boto.

5. Dai mo ipagpabakal ang saimong boto.

6. Dai mo ipag boto ang mga kandidatong nag gamit nin badil/ armas, mga pribadong badigard, o kwarta asin mga pagdangka.

7. Dai mo ipagboto an mga kandidato na nadigtaan nin mga pandadaya asin kurapsyon. 8. Dai mo ipag boto an mga kandidato huli sana sa utang na boot, popularidad, marhay na itsura o dahil sa pakikiiba.

9. Dai mo iboto ang mga kandidato na may immoral na pagkabuhay.

10. Danay mong ikaag an orog na marahay asin ikakarahay kan bilog na nasyon na iyo man an enot na pinapaorog kan kandidatong saimong iboboto.