top of page

Mga Leksyon Kan EleksyonMapagal, magastos, may nanunudan saka may padudumanan an eleksyon sa Pilipinas.

Bakong an ibang tao, bako an kandidato, bako an partido kundi kita mismo an nagdesisyon kan satong boto. Ta an epekto kan satong boto sa satuya mismo.

Bako lang mga kandidato, mga lideres kundi an mga ordinaryong tao paragal-pagal pa pakatapos kan eleksyon. Abang init pati kan panahon.

An mga kandidato asin pag-iriba nagpararilibot. Pati an mga ordinaryong botante naistorbo sa trabaho ta baralik-balik na an mga kandidato. An mga botante nagkakapuruyat mag-atindir kan mga miting asin caucus. Imbitado pa kun may mga panaong bagas, de lata asin noodles maski abang init kan panahon nagraralakaw pasiring sa plaza kun sain pigdidistribuer an mga epektos.

Haros tolong bulan na poros politika an pig-oorolayan, nadadangog sa radyo, nadadalan sa TV, nababasa sa dyaryo, nahihiling sa social media. Poro man lang omaw sa sadiri o kakampi, tuyaw sa kakontraryo.

Sa parte kan kandidato magastos na marhay ta grabe an haragadon kan mga tao. Siring man an mga taga-media baralik-balik na kapapapirma nin kontrata.

May nanunudan bako lang an mga botante kundi an mga kandidato. Nakaka-abot sa hararayong barangay, nabibisto asin nakakaulay an mga tao, naaraman an mga problema asin nahihiling man an mga magagayon na parte kan komunidad.

An mga tao dai na basta nagtutubod sa mga buladas, intrigas, asin mga promisa kan mga politiko. Sa parte kan mga kandidato, nakakanood maging sincero sa mga tao arumbili dai sinda iboroto.

Pero an tao tatao man guiraray magtanaw nin utang na boot sa mga kandidatong tunay kun magtabang. Batay sa resultado kan naka-aguing eleksyon, risa an mga pagbabago: mayo nang ubos kun ubos, may nagkagarabang dinastiya, nahihiling na an mga pagbabago bako lang sa mga lalawgon kan mga politiko asin nasa gobyeno kundi kan magayon asin maliwanag na futuro. ***** An makasurang an mga tao asin grupo na mga pikon asin dai tataong madaog . An kadaogan ninda ipigbabasol kun kiisay-isay: sa kalaban, sa Comelec asin sa ibang botante na inaapod nindang bobo o patal. Ta sinda lang an matali. Huling may dikit na inadalan, marhay mag-ingles, may dikit na kwarakuarta sinda na sana an tama, an iba sarala.

Mas nakakauyam idtong mga nagusururat sa social media lalo na haling Amerika o Europa na pigtotoronto an mga Pilipino ta dai ninda suno an naguin resultado kan eleksyon.

Garo aram ninda an gabos mayo man ngani sinda igdi. Dai ngani ninda aram an kamurugtakan. Huna mo mga superior sa mga Pilipinong nagkatarada igdi.

Milyones an Pilipinong nagdesisyon pero dai ninda iginagalang. Gusto ninda demokrasya pero dai ninda respetado an mayoriya.

Habo daa sinda sa Tsina pero gusto ninda sa Amerika.

Habo ninda sa droga pero padangat ninda an mga nagnenegosyo asin nagtutumar nin droga.

Katoliko o Kristiyano daa sinda pero aranggot sinda sa kapwa asin dai tataong magpatawad kan pagkukulang asin kasalan kan iba.

Habo ninda ning diktadura pero pigdidiktahan ninda kan saindang kagustuhan an mas nakakadakol na tao. An leksyon kan naka-aguing eleksyon, ta nakaguibo na kita kan desisyon ipa-ubaya ta na sa pigbugtak ta sa pwesto an mga programa kan gobyerno na ikakarahay kan mga Pilipino. ***** Congratulations sa mga taga media na nanggarana.

Congressman Gabby Bordado kan 3rd district kan Camarines Sur.

Congresswoman-elect Josal Faustino Fortuno kan 5th district.

Naga City Councilor Lito Del Rossario.

Naga City Councilor-elect Joe Perez kan Bicol Mail.

An media sarong “earning and learning career” bagay sa politika. Popular pa.

Kun igwang propesyon na very happy and contented kan naka-aguing karampanyahan asin eleksyon iyo an media ta pirming siribot, may mga interview sa mga politiko, may mga press conference, irinuman, tsiribugan, tsirismisan wala-to-o.

Ngonyan back to normal. Halat-halat naman kan otro eleksyon na makolor, maribok, garo circus.

bottom of page