top of page

TigsikTigsik ko baga ining nakaaging eleksyon Kadaklan man sa nanggana mga mahabon Mga ginastos ninda siyempre pa babawion Sa baul kan banuaan pang-iikit an gigibuhon


Tigsik ko ining pirilian na natatapos pa sana Kadakulon kan golpe an natimos na kwarta Hale sa ipinangbariwas kan kandidato ninda Alagad dai man ibinoto si mga nagtao sa inda


Tigsik ko an biyong an ngisi abot sa talinga An mga kapitan, lidires na paslo sa kwarta Sabi kan amo sangribo ipanao nindo ngaya Alagad ta tuso man, an kinyentos ibinulsa


Tigsik ko an switik na lider nin mga pulitiko Mahihiling n a sana nindo, igwa na nin auto O kaya magayunon na motor, bike na bago Asin an harong na payag saka naipasemento


Tigsik ko man an mga kandidato na nadaog Na an dahilan an mga lider na dai nin supog Kwartang para sa mga botante dai nakaabot Si mga botante sa kalaban nagbaralyo lugod

bottom of page