Tigsik


Tigsik ko an mga tawong an isip kipot Na sa mga problema maluluya an buot Nin huli sa pagkamuot o pansusugot Kaya an solusyon, iyo an panghuhugot

Tigsik koman an mga lidires na nabanog An mga coordinator na si amo ipinadaog Kaya an mga hawak talagang makukulog Apwera kaiyan, nagsasapo pa nin supog

Tigsik ko an nakaagi pa sanang eleksyon Dakol pa talaga an kulang sa edukasyon Iuli dapat kan kandidato si mga hinabon Alagad an ipigbwelta si mga nanghabon

Tigsik ko ang mga tsismoso, tsismosa Dagdagan pa kan mga mauri sa kapwa Na an kararatan kan iba, ikina- uugma Mentalidad nanggad na may sa ugama

Tigsik ko an pagtuturi o pangpuputpot Pagkurahaw kan iba dakol an natakot An iba uminatras na, nagdurulag lugod Alagad si makunot na dagos na pinatok