Tigsik


Tigsik ko an kadaklan sa mga kaakian Na nagin malakasta sa mga magurang Kun nagagadan na saka narurumduman Nanghihinayang sa indang mga karahayan

Tigsik ko pa an mga aki na dai nin galang Parasimbag, nangungulhab nin magurang Magbago na, padangaton asin man igalang An mga nagtatao sa indo kan mga kaipuhan

Tigsik ko an iba sa mga parautang baga Kun mautang mabubuot, di pahibi-hibi pa An ngisi abot sa talinga kun nakautang na Pero kun pigsisingil, garo na tigre an hitsura

Tigsik ko an mga tawong adik sa bugalak An inom oroaldaw maghapon magdamlag Kun an ininom ibinubugtak pa sa alimantak Sigueadong an pamilya maribok asin urukag

Tigsik ko ining panahon na maharasahas Masiram sanang magturog nin huba, hukas An masakit sana kun biglaan an bungkaras Siguradong huba na narabas nin makaskas