top of page

Quezon’s Game, atbpAn mga Pilipino mas makatao asin diyosnon kesa sa ibang rasa sa kinaban.

Sa pelikulang pinapasali ngonyan sa enterong nasyon pati na sa Naga asin Bicolandia, ngonyan lang naaraman kan mundo por medyo kan pelikulang ini na antes palan kan tiempo Hapon an pigpipirsiguir na sa Europa an mga Hudyo mayong ibang gustong mag-ako kan mga nagdudurulag na Hudyo sa kamot ni Adolf Hitler asin Nazi Germany kundi an Pilipinas sana sa lindong kan liderato kadto kan Philippine Commonwealth President Manuel Luis Quezon kan 1938.

Dai pa pigtatawan Independencia an Pilipinas kadto na sakop pa kan Amerika pero nagprepreparar na na maguin tunay na Independienteng nasyon.

Nagporbar na maki-ulay an mga Hudyo na makidagos sa Amerika asin Canada alagad sinda gabos pigsayumahan. Bahala man daa an Alemanya asin si Hitler mismo sa isyu asin problema ninda tungkol sa mga Hudyo.

Bako lang si Presidente Quezon kundi pati an saiyang esposa na si Donya Aurora asin miembros kan pamilya nagpahiling kan pagkaherak sa mga Hudyo na bako lang pigpipirsiguer kundi piggagaradan pa.

An Amerika na habong makatungtong sa mga kadagaan ninda an mga Hudyo kan panahon na idto,pig-iipit si Quezon asin an gobyernong Pilipino kadto na baka maka-abala sa Independencia kan Pilipinas an isyu kan mga Hudyo. Si President Franklin D. Roosevelt kan USA pati gustong magre-eleksyon asin bagohon an Constitusyon kan Amerika nganing makabuelo siya. Makakaribaraw daa an isyu kan mga Hudyo sa saiyang plano.

Bako lang an Amerika kundi an Canada habong magpadagos sa mga Hudyo.

An Pilipinas na juven asin sadit na nasyon kaidto iyo logod an may dakulang puso para sa mga ina-api. An pelikulang ini iyo logod an nagpabisto na an mga Pilipino dapat mag-orgolyo.

Kaya lang huli kan nag-guiera tulos kan 1941 kan magpoon an Japanese time sa Pilipinas nalingawan an isyu dai ngani naisurat sa mga istorya asin libro. Nagadan pa si Quezon huli sa helang na tuberculosis. An mga tao naghahapot tano ta ngonyan lang naaraman an istoryang ini?

Maguin an katalingkasan o independencia kan Pilipinas itinao kan Hunyo 12, 1898 (maski nagmoro-moro ngona an Amerika saka Espanya sa Manila Bay) o kan Hulyo 4, 1946 paka liberation, independiete na o bako pero nahiling na an tunay na ugali kan mga Pilipino bilang tao, Kristiano, asin Katoliko.

An makangalas sana ta an mga pelikulang arog kaini na pano kan magayon na istorya kan satong nasyon arog kan Quezon’s Game, Goyo, Heneral Luna, mga pelikula ni Andres Bonifacio asin ni Dr. Jose Rizal dai nadadalan kan kadaklan kan mga Bikolano lalo na kan mga juvenes ta ngani kutang maintindihan ninda an tunay na istorya kan satong nasyon lalo na kan satong katalingkasan.

Dai ngani pigbabalangibog an pagpasali kan pelikula sa social media asin mainstream media. Ini man may mga sadiring malls kun sain pigpapasali an mga pelikula, pagdikit an taong nagdadalan pinupondo tulos an pagpasali. Kuwarta lang kaya an lamag.

Ini man mga juven dinadagsa sana an mga pelikulang pan melinneal tampok an mga paboritong artista o an mga pelikulang guibo sa Hollywood.

Resulta: Dai na nagbabarasa nin istorya, diyaryo o magazine, dai pa nagdadalan nin magagayon na pelikula an mga juvenes mayong paki-aram sa celebrasyon kan Independencia.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09612799828 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero

bottom of page