top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga Pilipinong nagrurukyaw Sa kapangganahanna naman ni Pacquiao Sa kaogmahan ninda biyong nagsusuriyaw Alagad sa SONA, an mga Pinoy mapungaw

Tigsik ko ining sadit-sadit sanang hayop Alagad kun ini makasupsup makatakot Dawa dakulang tawo pirmi nang daog Ta an dengue kagadanan an idinudulot

Tigsik ko an almoranas o hilang sa lobot Dawa anong urag pa nadadaog kan kulog Dai nakakalakaw kun talagang minauldot Biyong namumurak kun grabe na kagatok

Tigsik ko an mga malakasta sa magurang Kun minahilang daing ibang minatabang Kundi an magurang na haros ibarangbang Kaya dai ipangahas an sa indong kauragan

Tigsik ko an kadaklan sa mga parapadyak An sulot short, kamisetang daing mangas Kaya an kaibahan kan kakadikit na bayad Iyo an parong kan yukyuk na nagwawarak

bottom of page