Tigsik


Tigsik ko an promisa kan Kagurangnan An 120 taon na buhay digdi sa kinaban Alagad an salud dapat na pangataman Tanganing mautob an nasa kasuratan

Tigsik ko kan isirang kita sa kinaban Bihira an iminundag na may kadinan Alagad dai inataman, pinahalagahan Inabuso, asin sa bisyo pinanganaan

Tigsik ko an mga paralaklak, parainom Kun gustong an buhay tulos na bawion Laklak pa sagkod umabot sa adiksyon Siguradong an buhay didimunyuhon

Tigsik ko pa an mga parainom nin arak Sa magurang, sa buhay nindo mahirak Siguradong an pamilya magkakawaratak Ta naraot na an hutok asin man hawak

Tigsik ko an mga babayi sa panahon na ini Dai kamo magpaagom sa parainom na lalaki Paghumadok, dai ka gigirabuhan dawa pogi An hinadukan garo kinamangan atol na pirmi