top of page

Katalingkasan, tunay na Independencia (Philippine Independent Foreign Policy)Napapanahon ngonyan na bulan, sa Oktubre 24, iyo United Nations Day o kaaldawan kan kaburunyugan kan guinatos nanasyones sa kinaban. Pero haloy nang kaayon an Pilipinas sa United Nation, saro sa mga orihinal na miyembros representado kaidto ni General Carlos P. Romulo, pero sagkod ngonyan garo bako pang tunay na Independiente an Pilipinas. Bangkarote na lang ang UN ta dakol na mga nasyones an dai nagbabayad kan saindang membership fee o annual dues sa tamang panahon kaiba na diyan an saro sa pinakamayaman asin pinakapoderoso sa kinaban,an Estados Unidos de America.

An UN minukna pakatapos kan giyera mundial numero dos(WWII) tanganing mamantiner an katoninongan sa kinaban na dai na maotro an giyera mundial nagbunga nin grabing pagtios, pagkabaranga kan mga tao asin pagkagaradan kan milyones na namamanwaan. Dai man ngani napundo, padagos man giraray nabanga pa an wala kontra too, an sirangan kontra sulnopan.

Kan Oktubre 3, 2019 duman sa Rusya nagdiskurso an Presidente kan Pilipinas, si Rudrigo Roa Duterte asin nagbuyagyag kan saiyang Independent foreign policy na may titulong “World order seen from the East”.

Sigun ki Presidente Duterte an kamot kan Pilipino itinatao na makipag-abrasa sa amigo bakong makilimos ta an relasyones kan lambang nasyon sa kinanabn dapat batay sa pagiging parehas asin paggalang o respeto sa kada saro.

Hinagad niya sa kinaban na irespeto an pagiguin Independienteng nasyon kan Pilipinas. An problema ta may ibang nasyones lalo na idtong mga darakula, mayaman asin poderoso ta an nahihiling sana idtong gusto nindang mahiling, asin an paghuna sinda sana an nakakaaram kan sulosyon sa mga problema kan ibang nasyon lalo na an Pilipinas. Marhay an makiamigo, sabi ni Duterte, pero an mas importante iyo an igalang an satuyang Independencia asin sobereniya kan Pilipinas ta iyan sagrado para satuya gabos. Apuera kan pakikipag amigo sa Rusya, Tsina asin padagos na pakikipag amigo sa America mabukas na kita nin relasyones diplomatiko sa Latin o South America, sa Africa asin Middle East bako lang tanganing magpadara kita nin OFWs na magtrabaho duman asin makakua kita nin baratong produktong petrolyo arog kan krudo asin gasolina. An satuyang marhay na relasyones sa Rusya, Tsina asin America iyo an mapapusog kan dalan pasiring sa paz y orden sa enterong kinaban.

Dakol an nag-uulang sa Independent foreign policy kan Duterte administration maguin mga dayuhan o idtong kolonyal na Pilipino lalo na idtong nagtrarabaho sa luwas kan Pilipinas ta dai ninda nahihiling an pangangaipo na magkaigwa na nin tunay na pagbabago asin maaprubitsaran an mga bagong oportunidad nin pag asenso asin pagtalubo bako lang kan Pilipinas kundi kan enterong kinaban.

“Pax Americana” sa mata kan America double standard na pig-aapod huli ta sinda sana an napapaburan bako kita arog kan isyu kan Human Rights piggagamit armas tangarig matilok an gobyerno Duterte. Sa paggamit ka isyu kan Human Rights, an naggiuin biktima kan siring na palakaw iyo an saradit na nasyones ehemplo an Libya asin Iraq, pigparasahutan nin maraot, nagkagaradan an mga lideres, asin ngonyan gurulo an mga tao, madugo an iriwal.

“Tano arog kaiyan an magbarkada o mag amigo?”, an hapot ni Duterte. May mga kaalyado na dai man nasusunod kan kontrata sa pagsororugan o depensa kun igwa nin kalaban ta an rason baad daa magbalga sa human rights, pero idtong mga nasyones na “tuta” maski human rights violator pigtatawan armas tanganing ipiton an saindang mga kalaban maski pa kahimanwa.

An kaipuhan ta ngonyan respeto asin paggalang kan kinaban, an pagsurog sa sadiring gobyerno sa mga programa kaini na an katuyohan na mag asenso an ekonomiya, mauntok an kriminalidad lalo na an paglakop kan droga asin paglakop kan terorismo bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa ibang parte kan kinaban.

Sabi ngani kaidto ni Presindente John F. Kennedy kan America, “dai ka maghapot kan magiginibo kan gobyerno para saimo, kundi kun ano an magiginibo mo asin maitatabang mo sa gobyerno”.

Dapat arog kaiyan kitang mga Pilipino tangarig magkaigwa nin pusog na demokrasya asin tunay na Independencia asin tunay na Katalingkasan. ***** Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Ervin Borja and Ernie Verdadero.

May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero Website: www.bicolmail.net

bottom of page