Tigsik


Tigsik ko an senador na makauragon Resulta kan eleksyon habong akuon Ta an sa iya daang mga boto hinabon Siisay baya an madaya asin mahabon

Tigsik ko an pasaherong igwang ugali Na paggawgaw kan plete may patabi Asin minapasalamat pa pagkua kan uli Dapat pangarugan na mga gawi-gawi

Tigsik ko an mga aking binabayaan Kan sa indang mahal na magurang Labi-labibi, pungaw na namamatean Kun pagmasdan, makaherakon man

Tigsik ko an ibang relihiyoso komo Na paramuda, pararaway na tutuo Pirmi sanang aburido, puro reklamo Kaya ugmahon na pirmi an demonyo

Tigsik ko an mga gurang nang tunay Paglakaw biyo nang nagkikiay-kiay An mga tuhod makulog nang marhay Kun minahibot-hibot nag-aagrangay