top of page

Catechesis: An Misa para sa Gadan

Pirang Misa an dapat na idolot para sa mga kalag sa purgatorio tanganing sinda makaduman sa langit?

1. Enot sa gabos, an Santa Misa an pinakamarahay na regalo o gibo na puede nyatong idolot para sa mga tugang asin kabtang kan Simbahan na yaon sa purgatorio.

2. Ipinapamibi ta sinda sa paagi kan pagdolot nin Santa Misa nin huli ta dai na sinda makakagibo personalmente kan pagbayad kan saindang naginibong mga kasalan kan sinda nabubuhay pa digdi sa ibabaw nin daga.

3. Mantang kita nagpapamibi para sainda para makahawas na sa purgatorio kita man ipanapamibi ninda sa Dios asin sa mga santos/santas sa kaibahan nin Dios.

4. Nin huli ta an Dios lang an nakakaaram kun hangan nuarin an kalag dapat na magtener sa purgatorio dai nyato aram kun pirang Misa an dapat nyatong idolot para sa mga kalag sa purgatorio.

5. Kun por dahil kan satong pagdolot nin mga Misa para sa mga kalag sa purgatorio nagpahawas na sainda sa purgatorio, dai man masasayang an mga Misa na idinolot nyato sainda ta an mga ini pakikinabangan kan mga kalag na yaon pa sa purgatorio.

6. An Misa na idinolot para sa mga gadan makakatabang bako lang para kaogmahan na daing kasagkoran kan mga gadan kundi man para sa satong kabanalan asin kaogmahan didgi sa ibabaw nin daga.

bottom of page