top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga paglinog na nangyayari Bako daw na pagirumdom na sa tuya ini An katapusan kan kinaban naghaharani An paghuhukom madali nang mangyari?

Tigsik ko ining sarong pastor na abnoy Na pigpapararoloko sana an mga Pinoy An mga katukduan kaini baga sa syokoy Sa iya na an mga kalag ta, sabi ni kolokoy

Tigsik ko an mga may utang na buot Pigpapondo niya daa an mga paglinog Kun dai, orog pa an destrosong inabot Kaya palan si linog sunud-sunod logod

Tigsik ko an mga may pusong bulawan Kun may kalamidad tulos minatabang Sa mga kahimanwa na nangangaipuhan Kaya dapat man sindang pasalamatan

Tigsik ko ining padi nin sarong parokya Na ata parasugal na, parabulang pa daa Parasimba habo maglimos kun may misa Tibaad daa ibulang, isugal sana an kwarta

bottom of page