top of page

Tigsik


Tigsik ko kun panahon na nin Pasko Maogma an kadaklan sa mga tawo Siribot sa pamamakal nin panregalo Ta igwang bonus an mga empleado

Tigsik ko an mga dai nin trabaho Kaya dai man sindang mga sweldo Naghahalat na sana kan mga regalo Sa mga panao na hale sa gobyerno

Tigsik ko an mga Pinoy na tikapo Na nagtitios pag-abot nin Pasko An noche buena dawa na uraro Basta an pamilya ninda trangkilo

Tigsik ko man an mga ninang, ninong Dai kamo magtago sa mga tinubong Kun daing panregalo an tutuo sabihon Ta makakaintindi man kan kadaihon

Tigsik ko an mga gurang nang mag-agom Orog na kun an mababayi dai nang alsom Dai na lamang nin datang pagkarinyuhon Bubuan pang grasa garo na alang na dahon

bottom of page