top of page

Aro-Aldaw PaskoMagpoon sa bulan sa Setyembre antes magtapos an Peñafrancia Fiesta nagtutugtog na an mga pamaskong kanta o christmas carols sa mga radyo asin telebisyon. Poco mas-o menos 4 na bulan bago kan ka-aldawan kan pagkamundag ni Kristo sa Disyembre 25, an pagmate kan mga Bikolano, Katoliko Kristiyano o bako Pasko Na o Christmas na tulos.

Nagpopoon na pati an countdown o an pagbilang kun pirang aldaw antes kan Christmas Day, isip na kan kadaklan an kaogmahan kan Pasko lingaw na kan pang aro-aldaw na trabaho.

Garo an paghuna ko may director o igwa nin mga taong may pakana kan siring na pa-uso bako an mga radyo stations, bako an mga broadcasters o DJs, bako ngani an may mga sadiri kan mga broadcast networks kundi an mga madudunong na negosyante.

An nagiguin centro kan halawigon na celebrasyon bako an kamundagan ni Hesukristong Kagurangnan na Aki kan Diyos Ama kundi an nagiguin Diyos na logod kan mga tao iyo an negosyo, delhinsya asin siyempre Kwarta (perak). Nanungod pati na an pag-abot kan tig-uran, mga baro-bagyo asin lipot kan hoyop kan duros sa panahon man na ini sa ika-apat na quarto kan taon.

An huna kan iba an lipot na ini garo yaon sinda sa Amerika, o sa Europa kun saen naka-estar si Santa Claus na panu-pano nin yelo an kapalibutan.

Lingaw ngani kita na yaon sa Pilipinas sa parteng mainit na lugar kan kinaban na mayo man nin yelo nanungod lang na kita Katiloko dara kan mga Espanyol kan panahon.

Kita man lang an Katoliko sa Asya asin kan sadit-sadit na East Timor harani sa Papua New Guinea na mga Katoliko man. Igwa man nin mga Kristiyano sa Asya. May mga nasyones man na arog kan Hapon, South Korea, Vietnam, Thailand, Hongkong, Taiwan na nagtutubod sa Christmas maski bako sindang Katoliko. Garo sa Amerika asin iba pang nasyones sa Europa.

An pagtubod kan kadaklan an celebrasyon nin Christmas para sa pagkakaigwa nin katoninongan sa mundo asin marhay na pag-iribanan kan gabos na katauhan.

An mahalaga an tukdo ni Hesukristo na magkaminootan ang lambang saro, an magtinau-taohan, magpatarawadan asin magkaigwa nin katoninungan sa enterong kinaban.

Pero nata ta ngonyan lang na Christmas nagkaka-igwa nin “tigil putukan” o pag-ontok nin bakbakan entre kan mga nag-iiriwal lalong-lalo na kan mga suldados kan gobyerno asin kan mga rebeldeng NPA?

Tano ta padagos an iriwal kan Amerika asin Tsina? Tano ta padagos an gyera duman sa Syria, kariribukan duman sa Libya asin Iraq asin iba pang parte kan kinaban na pig-iiriwalan iyo an petrolyo, mga dyamante,alahas, bulawan, kayamanan asin iba pang makamundong bagay na dae ngani nag-oontok maski sa panahon nin Christmas?

Ano ta dae nagpopondo an mga yellow asin Liberal, an opposisyon sa administrasyon, an mga kalaban kan gobyerno sa politika maski sa panahon na nin Pasko na sigui an karanta nin Christmas songs? Maski an gobyerno sigue man an atum, anggot man pating marhay. Sigue pa an moda na may kaibang raway.

Maski an mga politiko sa Amerika sigue man an iriwal maski sinda daa mga Kristiyano man.

An mga Muslim nag-iiriwal man an manlaen-laen na tribo. May laban an mga terorista kontra terorista.

Labi nang 2,000 na taon poon na mamundag si Hesukristo nagpaparagulpi an saiyang mga paratubod, bilyones na sa bilog na mundo pero an ugali kan tao na nagpapahayag nin pagtubod sa saiya suhay man an ginigibo kontra sa mga tukdo ni Kristo.

An paghuna kan iba an celebrasyon kan Pasko puro sana kaogmahan, puro sana pansadiri bakong para sa iba. An rinibong pobreng Badjao na naghahagad man nin pamasko duman sa Quezon City an pinakadakulang ciudad sa Pilipinas pinorompon kan mga awtoridad asin pina-uruli sa mga pobreng lugar na saindang pinaghalean.

Maski sa Naga an mga alabado sa gilid kan tinampo dae pig-iirintindi kan mga tao maski sa panahon nin Pasko. An problema kaya kan iba sainda ta abang kukulit, kun dai mo tawan anggot, tawan mo nin sinselyo isinasabulag saka garo an mga kilik na aki kan mga babaeng mumuon “props”, man sana pahiling sana ngarig kaherakan maski bako man na tunay na aki.

An mga simbahan asin kapadian man sa saindang mga homiliya sa panahon nin Kapaskohan sigue man an turukar dapit sa pagkamoot, an pagtabang sa mga kinapobrehan pero garo sa taram man sana ta sigue man sana an kabig ninda sa mga donasyon kan publiko.

Maliwanag an banggi,makilyab an mga ilawan, magagayon an mga plasa, makintab an mga dekorasyon sa mga malls asin supermarkets, nakangirisi an kadaklan alagad lingaw kan tunay na kamugtakan sa lugar na namundagan kan Aki nin Diyos, an Salvador kan gabos na tao sa kinaban tangarig magka-igwa nin katalingkasan sa saindang makuring kasalan.

Kun oogkuron an Pasko dapat aro-aldaw ta kada aldaw na nabubuhay si Kristo sa satuyang puso dahil sa karahayan na satuyang naginibohan sa kapwa asin para sa komunidad may celebrasyon nin Pasko.

Pero kada aldaw na mag-gibo kita nin kasalan, mag-api kita nin tao, dae kita magtao nin tabang sa kapwa na nanganga-ipo, magkulog asin mag-gadan kita nin tao, mag-api asin magmenos nin ibang tao, maghabon nin bako tang sadiri, maki-apid sa bako tang agom, sobrang magpayaman kan sadiri alagad lingaw sa mga pobre asin iba pang gibong kasumbikalan garo man lang kita nasa aldaw nin Biyernes Santo maski pa aldaw nin Pasko, ta nagagadan si Hesukristo.

Mayo mag-kakaigwa nin Bagong Taon, dae kita mabago bilang tao kun dai man kita mabago kan daeng datang ugali pasiring sa pagiguin marhay na tao. * * * Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 8:30-9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Winnie Ceas-Ventura and Ernie Verdadero.

May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero

Website: www.bicolmail.net

bottom of page