top of page

Tigsik


Tigsik ko ining corona virus baga Na nag-ugat sa nasyon kan Tsina An epekto kaini nakakaalarma na Ta peligroso orog na sa nasyon ta

Tigsik ko, makuris na mga tugalsik Na sa kapwa dai nin pagmalasakit Puon sa kakanon, igwa na nin ulakit Igwang hilo sa mga produkto o gamit

Tigsik ko an iba sa mga parasurat Kaidto an buhay ninda makaherak Ta sa sinusurat masakit magkapirak Alagad ngunyan pasil na magkahagrak

Tigsik ko man an labi-labing pagtios An kaipo sana dagdagan an paghigos Tabang nin iba dai ilaom nin bulaos Ta dai sa indo itatao an kaipo gabos

Tigsik ko, mga lalaking kuno maurag Alagad kun minahilang na makaherak An sobrang hagwak napondo nanggad Orog kun an birole dai ngani mahubad

bottom of page