top of page

Tigsik


Tigsik ko kun sa kapwa ika anggot Likayan na dai makataram maraot Masakit mapara kun nakakakulog Dahilan nin pagsuruwayan logod

Tigsik ko an dila ta na sadit sana Dai nin tulang asin malumoy pa Pirming nakakakulog nin kapwa Garo kalayo na nakakasulo talaga

Tigsik ko ining Pilipinas na kuno Ikaduwa daa sa mga problemado Sa ngaran nin gurubot na trapiko Na pigsasapo oroaldaw kan tawo

Tigsik ko an agom na makaurag Na an nguso sige sanang raburab Garo babayi, daing pondo an rapak Pagdangugon, makauyam nanggad

Tigsik ko an lalaking mahigos talaga Orog sa ngaran nin pagkula, paglaba Kaya bago magturog o maagahon pa Pighuhubaan na si agom ta malaba na

bottom of page