top of page

Tigsik


Tigsik ko an matatagas an payo talaga Pigsabihan nang dai magparayabayaba Nagsusudusudo man logod paglakwatsa Darakopon, ta kun magdara nin korona

Tigsik ko an ibang kapitan nin barangay Ata nasa krisis kita grabe pang alimpasay Pagtao nin mehoras, dai patas na tunay Kaya mga nasasakupan, nag-aagrangay

Tigsik ko man, iba sa mga barangay tanod Sa diit na poder na ipigtao abang hambog Sa checkpoint na destino kun makahapot Daog an abogado, daing galang na sayod

Tigsik ko man an ibang sutil na parasaod Tamang oras nin pagsaod dai pigsusunod Maulakitan pang corona virus dai na labot Kun mangyari na saka maghibi nanggayod

Tigsik ko man ining pag-ulmong sa harong Nin mga aki, gurang, orog sa mag-aragom Siguradong madadagdagan an populasyon Ta siyempre anong gigiribuhon e di ogbon

bottom of page