top of page

Rawitdawit: PURO REKLAMO

Sa pag-atake kan pesting corona virus Kadakol kan pinasakitan asin, pinatios Kaya nakaromdom mag- apod sa Diyos Mga nakikimaherak, na paraon na tulos

Dahil kaining dai nahihiling na kalaban Mga kahimanua ta dakol an namasdan An kadaklan nagpaabot nin pagtabang

Nagkakapira an puro reklamo an aram

Ata trangkilo, na nasa harong sana sinda Pirang aldaw kaiba an mahal na pamilya Tirarabas ta boring daa asin nakakaloka Habo mag-ulmong gusto gayod corona

Hilinga nindo an mahihigos na basurero Kaiba pirmi mga basurang mamikrobyo Dawa lockdown pigkokolekta, ati nindo Tanganing malinig, sa virus ligtas kamo

An mga doktor, nars na sa mga ospital Mga kahimanwa ta sinda pigdudulagan Sa pagserbi ninda igwang nagkagaradan Mailigtas sana kita sa koronang kalaban

Mga tsuper nin dyip, tricycle makaherak Orog na an kadaklan sa mga parapadyak Sa panao nin mga pulitiko haloy nin halat Kamo, nakaresibi na, reklamo pa nanggad

Nagkukurahaw na naguguton, naguguslok Nagtao si kapitan, meyor mga relief goods Reklamo pa giraray ta an bagas mabokbok Magpasalamat kuta ta igwa nin nag-abot

An mga opisyal kan sa tuyang gobyerno Pag-asikaso sa mga tawo dai nagpopondo Sa kalaban na virus sinda man peligroso Diit na pagkukulang reklamo tulos kamo

Masdan nindo an sa tuyang mga pulis Tinitios an pongaw sa indang mga misis Anggot na ngani si dos, si numero tres Pagbantay sa indo sinda dai nagpapalihis An nasa checkpoint man mga soldados Mga barangay tanod, peligroso sa virus Borobanggi, nagtitios pongaw asin lipot Pagnasitar an mga sutil iyo pang anggot

An mga botika na pirmi sana man bukas Mga bakalan pwede sa limitadong oras May aldaw, oras, mga quarantine pass Reklamo pa giraray, mga dai nakakarabas

An ibang frontliners an pamilya binayaan Tangani sana kita, sa indang pagserbihan Pahalagahan ta sa indang mga kapagalan Magtabang , ipagpangadyi, magkooperar

Ano daw kaya ta kadaklan sa mga tawo Ta dai nanggad pa tataong makontento Ata igwa na, -tinawan na puro pa reklamo An isipon kuta, makatabang sa gobyerno

bottom of page