top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga ipigtaong relief goods Imbis sardinas, kaiba kan bagas bokbok Mga plastik na laugan an kadaklan ralabot Kaya bagas sayang ta nagkururiyat logod

Tigsik ko an ipigpapautob na lockdown Tsuper nin dyip, tricycle na mga tiuson Mga parapadyak na mga makaherakon Sa indang pamilya tios, dai nin kakanon

Tigsik ko man kadaklan sa mga pulitiko Logod abuton an gabos kan ayuda nindo Tawan nindo magin kalaban o kaalyado Ta sa krisis tang ini gabos man apektado

Tigsik ko man ining mga kahimanua ta Dai magparahandal, magsarig sana kita Sa Kagurangnan, ta Siya na bahala sa aga Ta an kaipuhan ta oroaldaw aram na Niya

Tigsik ko man an mga opisyal nin banuaan Pahalagahan ta sa indang mga kapagalan Kun ano an itao satuya, sinda pasalamatan Kun may duda kamo Diyos an nakakaaram

bottom of page