top of page

Tigsik


Tigsik ko ining pesting corona virus Na an pang-uulakit nagpapadagos An ibang biktima nagagadan tulos An padagos na ECQ nakakapatios

Tigsik ko sa tuyang mga kahimanua Dawa ngani may aweldo, makwarta Nagtitios ta dai man makaluwas sinda Para makawithdraw kan sweldo ninda

Tigsik ko an mga tawong nag-uyam na Puro reklamo, pagtuyaw an aram sana Sa mga namamayo kaining gobyerno ta Tumabang na, dai na magparataram pa

Tigsik ko an pag-abot ni corona virus May mensahe, ipinapaabot an Diyos Mga parakasala magbakli man logod Prepararan, paghuhukom na maabot

Tigsik ko ining mga tawong makabaldi Imbes maghorophorop asin magbakli Sa nangyayari padagos, maraot na gawi Pagsudu-sudo pa dai nababago an ugali

bottom of page