top of page

Tigsik


Tigsik ko an kongresman na may suhestion Ta lockdown tibaad maglobo an populasyon Kaya sa mga”relief goods” na ipigrarasyon Dugangan nin condom para sa mag-aragom

Tigsik ko ining SAP na iyo na an money virus Ta imbes na an mga tawo mangadyi sa Diyos Tanganing mapara na ining corona virus tulos Sigeng diriwal-diwal kaya dai logod nadadagos

Tigsik ko an SAP na sa ibang lugar nag-abot na An panao dai man patas, makauyamon talaga Si nagpapagibong harong nakaresibing enot pa Alagad si tios na trabahador iyo an nakanganga

Tigsik ko man an ibang nakaresibi na kaining SAP Masisiram an pagkakan, si taxpayer makaheherak Nagkadarakop, nag-iirinom, nagsusugal nanggad Dai nagkasurupog sa mga gibo na dai man dapat

Tigsik ko pa ining nagpapadagos na lockdown Maogma sa mag-aragom dawa na makagutom Priming nasa kwarto, tinitios mainit na panahon An importante iribahan magdamlag, maghapon

bottom of page