Rawitdawit: IYAN KAYA

Ata lockdown kadakol kan sigeng ruluwas Dai napapaontok kaya pirmi nasa pagrabas Ining si corona virus logod namamayagpag An ECQ tibaad idagos pa na tapos na dapat

Iyan kaya ta matatagas an mga alimantak Sabi nang sa harong sana ninda mag-ugrat Ay ta an mga bitis biyong nagpaparagpadag Dai napapaontok mas gusto magbaragbarag

Kadaklan sigeng yabayaba dai nin face mask

Nakakapuot, nakakaulang sa indang ngurapak An physical distancing dai pig-uutob nanggad

Kaya siisay baga an dai mag-irinit an alimantak

Dai man ngani mas importanteng mga tuyo Ta yaraon na pirmi sa tambayan, sa tinampo Sigeng iristoryahan an tema an walong ribo Uyam sa DSWD, ta pili sana kun kiisay itatao

Kadakol man kan sige sanang talalam-talam Magkakutsaba daa an DSWD saka si kupitan Si nagpapatugdok mansion iyong natawanan

Mga karpenterong nagtitios pigdiwal-diwalan

Ini kayang sarong senador na an payo ribong “An panao ngaya sa kada pamilya iyo gibuhon Bako na ipautob iyo na an tawan kada harong” Alagad pag-abot sa DSWD, orog nakakarebong

Kadaklan man ata igwa na nin mobile market Kompleto an mga tindahan sa mga pagtaraid Ano ta sa saudan sa sentro pa maduman pirit Gusto nanggayod makasangab kaining covid

An iba man mga frontliners kinakalaban pa Kun sinisitar nagkakaaranggot baga sa inda Ta gustong ipirit an mga kagustuhan sana Ipinapautob na ley habong magsunod sinda

Si Pres. Duterte nagkalintar na man an payo

Nagraragot an mga ngipon na naggugulu-gulo Golpe nang problema dai nadidisiplina kamo Kaya pinahigot an pagbabantay sa arog nindo

Hinagad niya na tabang kan mga pulis, soldados An siisay man na magbalgar ramalan tulos-tulos Tanganing mapondo, paglakop kan corona virus Makahawas na an gobyerno sa grabi nang gastos

Iyan man kaya, pigsasabi kan gobyerno sa indo

Mga ipigpapautob na ley magsunod sana kamo An kada saro kaipuhan magin man na disiplinado Tanganing an krisis tang ini tulos nang mapondo