Tigsik


Tigsik ko an mga uyam na sa sardinas Magdusa kun sa ibaba na nagpapalgas ECQ, matatapos na kuta sigeng ralayas Magpapadagos, orog pang pinahiwas

Tigsik ko man, mga matatagas an payo Kun mavirus sa pagpararuluwas nindo May patanid na si Tatay Digong sa indo Daing ayuda, dai na ipapabolong kamo

Tigsik ko an ibang opisyal nin gobyerno Haen na an ayuda sa mga botante nindo Dai na halaton an eleksyon saka matao Abang hibog, masupog man tabi kamo

Tigsik ko man ini si Leo Francis Marcos Agyat sa mayaman may nagkaaranggot Alagad dakol man kan nagsimbag tulos Kaya nakaginhawa an dakol na nagtitios Tigsik ko an lockdown na idadagos pa daa Mga nasa harong sana marulungsi na baga Ibang babayi biyong nagrurulutab-lutab na Siguradong madakula pa an populasyon ta