top of page

Tigsik


Tigsik ko an pagmate nin sarong ina Oroaldaw padagos na napapaluha Nin huli sa sarong aki niyang nawara Na pirang taon niya man na pinadaba

Tigsik ko man an ugali nin sarong ama Na dai nin pakimano kun makatabuga Sa agom na iyo sa iya an nagpapasiba An marhay suwayan tanganing maraya

Tigsik ko an ibang senyor na o guragod Puro reklamo na golpi nang makukulog Madunong pa, sa ECQ habo magtubod Sige an rabas, kaya an dapat ipadakop

Tigsik ko, mga frontliners na mga heroe Dakulang tabang sinda sa panahon na ini Buhay ninda naisasakripisyo nin labi-labi Pasalamatan sinda sa sensirong pagserbi

Tigsik ko man ining panahon na tig-init An saldang nakakaitom, malanit sa unit Parong kan ganot mapanos na makauyit Kaya kadakol ngunyan kan igwang anghit

bottom of page