top of page

Tigsik


Tigsik ko ini bagang panahon ngunyan Peste, kalamidad dai na kita inoontokan Kaya kitang mga nabubuhay sa kasalan Magbwelta, sa satuyang Kagurangnan Tigsik ko, mga tawong nakakapongot Orog an mga pirming celfon an kapot Pati an mga aki apektado na an hutok Tinutugutan na sa celfon nakaturuhok

Tigsik ko, mga hugakon na magurang Na an mga aki ninda napapabayaan Imbis tukduan, marhay na kaugalian Pagtiktok asin iba pa an nanunudan

Tigsik ko man an lockdown asin ECQ Pili na sana lugar na igwa pa kainiho Pwede na magnegosyo, magtrabaho Alagad siring sa dati, gabos limitado

Tigsik ko kan an lockdown ipigpautob Mga marabas nagparangurub-ngurob Ibang mag-aragom pirmi kuno tururog Kaya ibang babayi an tulak nagburutog

bottom of page