top of page

Soil, Oil, Salt (SOS) Vs Covid, cancer, etc. Hali sa sarong parabasaDear Manoy Ernie,

An mga Quarantine Days may dakulang nangyari sa sako. Bako na ako na boring kundi nagkaigwa ako nin oras para magbasa kan mga lain lain na libro, mga tanum na nabubuhay sa daga, mga hayop, lalo na an tao. Sakuyang nadiskubre na an daga palan iyo an nagtataong buhay sa gabos na bagay digdi sa kinaban.

Saro pa, an daga kadakol na mineral na kaipuhan kan tao. Bako lang sa mga kahoy o ibang tinanom asin mga hayop. Sakong nabasa na an daga pwede man gibuhon nin bulong lalo na sa mga mikrobyo na dai nagagadan kan tubig asin sabon, pero nagagadan kan daga alagad bako sa basta daga dahil may daga ma kumpleto nin minerals na kaipuhan kan hawak kan tao (Iron, Potassium, Calcium etc.).

Alagad bako lang an daga an sakong na araman, an oil dakulang bagay man palan na pwedeng haloon sa daga, alagad bako ani an ordinaryong oil na ginagamit ta sa satuyang pagluluto, kumpleto ini ning gabos na bitamina, minerals na kaipuhan kan satuyang hawak ini po marhay sa mga aki, gurang asin sa gabos na tao. Igwa pa nin sarong kaipuhan an sakong nadiskubre, iyo an asin (salt). An asin na akala ko sarong sangkap lang na pampalasa kan satong mga pigluluto. Kadakulon palan ning marhay na nagigibo sa buhay kang tao dahil ini may taglay na Magnesium na kaipuhan kan tao, bako lang na Magnesium, kadakol pa na minerals.

Kaya naisip ko na an virus na COVID_19 baka kaya gadanon kan daga (soil) na kaibahan ining asin (salt) tapos oil ta an sabi an virus takot o daog kan init. Kaya ini dae nagtitinir sa mainit na lugar. An asin nakakagibo man daa ini nin “Artificial heat”, lalo na an oil, iyo man an daga. Kaya niyang gadanon ang mikrobyo. Ini base man lang sa sakong nabasa. Mala ngani kan bolongon ni Kristo sa sarong buta na pinahidan niya kan daga, an mata kan buta ini nakahiling, ini po nabasa ko sa Biblia.

Kaya sa pagmamakulog ko, bako lang digdi sa mga taga-Bikol, kundi sa enterong kinaban. Naisip ko na kombinasiyunon ko an mga na-diskubri ko na gibuhon bolong sa COVID-19. Pinapangaranan ko ini na SOS. Alagad dae ko aram an paggibo kaini. Ta bako man akong doctor o siisay man may-pagka-aram sa siyensa. An iba pang mga explinasyon kaining sakuyang pag-analisar yaon lang digdi an pangkontra kan virus na ini, dae ta lang aram.

SALAMAT PO INI AN TOTOO!

Tony A. Cataneo 09197751044 Mayo 18, 2020 **** Abiso: Tony bisitahon mo daw asin kaulayon mo sa orog na madaling panahon tungkol kan saimong kaisipan si Dr. Kiko Sales o si Dr. Mary Jane G. Uy o si Dr. Joey Rañola tangarig mapakinabangan.

Dios Mabalos sa saimong paghiras./EGV

bottom of page