top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga Pinoy na makaurag Na an mga hutok kaagid sa mga kasag Kun an kapwa nag-aasenso mananggad Pirit na kinakabitan tanganing marakdag

Tigsik ko ining peste na nakakatakot Noarin man daw kaya ini maoontok An mga tawo biyo nang nagpopongot Dai makahanapbuhay gutom inaabot

Tigsik ko an mga nangyayari sa kinaban Na Ipinapamate na baga mga kasakitan Pagirumdom sa mga tawong makasalan Magbakli, magtubod na sa Kagurangnan

Tigsik ko man an kadaklan na mga aki Na sa mga magurang mararaot an ugali Imbes maanggutan logod pinapangadyi Na tabangan nin Diyos mabago an ugali

Tigsik ko man mga may sadiri nin ayam Na an mga ugali makabaldi o makauyam Sa tinampo pinapaudo an mga ataman Kun may paradakop saka na ginagakudan

bottom of page