top of page

Tigsik


Tigsik ko an kadaklan sa mga paratanom Nagkaralapa na sa indang mga pananom Dai nin parabakal puon pa kan lockdown Pagbuhay ninda ngunyan saen kukuanon

Tigsik ko man an mga dai pa nin trabaho Dai pa ipigpapaapod kan sa indang amo Paano na palan pagbuhay kan mga iniho Renta sa harong, iba pang pangangaipo

Tigsik ko, mga nagpapaarkilang makaurag Bakong makatawo, pirak an nasa alimantak ECQ, nagparalayas nin nakairistar sa langag Dai nang kinakarakan pinipirit makabayad

Tigsik ko man baga mga makuris na tawo Kun an kapwa nahihiling na nag-aasenso Pirit rarauton asin pasasalaon an ginigibo An mga siring, igwang ugaling sa demonyo

Tigsik ko an mga gururang na o guragod Pagsakat sa kama dai na ngani makaagod Sa mga nag-aataman magin nang mabuot Makamangno pa kun hungiton na nin ipot

bottom of page