top of page

Tigsik


Tigsik ko an ibang ahensiya nin gobyerno Mga kutungero, may gawi na sa demonyo Kun mapag-initan, urihan ka herak sa imo Iimbentuhan ka nin kaso dangan ipapreso

Tigsik ko man an mga siring na ahensiya Ikinauogma an kapahamakan kan kapwa Anong labot dawa dai nin sala magdusa An mga siring dai nin herak o konsensiya

Tigsik ko kun an mapungaw na panahon Dai nawawara sa isip, dawa ano gibuhon Pagkawara nin kapamilya pirmi girumdom Baldi- balding luha padagos papabuluson

Tigsik ko an ina dawa anong sala nin aki Padagos aanduyugan dawa na makabaldi Pagpadangat na dai mababago, mababari An masakit, may panahon ina na minahibi

Tigsik ko, ibang lalaki na kan hoben pa Hambugon, garo daing bungkagan baga Sige pa an pamiday dawa may agom na Magkahelang, sa agom mauli man sana

bottom of page