top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga ugali na nakakapongot Mga nakakatabang sa nagtitios pigraraot Ta may sa ugama an laog kan mga hutok Dai nakokontento sagkod na dai mahulog

Tigsik ko an dai nang katapusan na covid Mga tawo level up na pantahob na gamit Hako na kan face mask, dapat face shield Masunod na kaiyan PPE na an ipapagamit

Tigsik ko an panahon na ini nin pandemya Nagsasakit na an mga tawo nag-iiriwal pa Imbes magpamibi mga pigtataram marara Paano an Diyos mamumuya na maoogma

Tigsik ko man ining masakit na panahon An iba imbes na magbakli na, magsolsol Naiisip pa na manloko, mangbudulbudul Sa panlalamang an pamilya papakakano

Tigsik ko ining panahon na abang harasahas Nakakairita, mainit, mapulot sa tuyang lawas ECQ kaya an mag-aragom habo na magluwas Dawa maghapon magdamlag na huruba hukas

bottom of page