top of page

21st Sunday of Ordinary Time

“Siisay ako?”

Para ki Jesus, siisay ako? Ano an masasabi ni Jesus dapit sako ngonian? Sa atubang nin Kagurangnan, ano an sakong kamugtakan?

“Ngonian sinasabihan taka: Ika Gapo, asin sa ibabaw kan gapong ini papatindogon ko an sakong Simbahan.” Ini an personal na pagkamidbid ni Jesus ki San Pedro. Ini bunga kan mga taon na sinda nag-ibahan sa pagpamibi, sa pagrokyaw kan Evangelio asin pagtabang sa mga nangangaipo. Ining sinabi ni Jesus sarong biyaya na gikan sa pagkamaheherakon asin pagkamarahayon kan Dios bako sa mga kasalan ni kaluyahan ni mga karahayan ni San Pedro.

“Magrayo ka sako Kagurangnan saro akong parakasala!” “Kagurangnan aram mo an gabos.” Bako akong maninigo na apodon na masasarigan na “Gapo” nin huli ta ako kulang ngani sa pagsarig, kulapos sa pagtubod na ika na Dios kaipuhan na magtios asin magadan sa cruz. Bako akong “Gapo” nin huli ta pignegaran taka sa tahaw nin makuri mong pagtios. Alagad an Kagurangnan nagtaram: “Paladan ka, Simon, aki ni Jonas…Ngonian sinasabihan taka: ika Gapo!”

Siring kan pagkamidbid ni Jesus ki San Pedro, an pagkamidbid nin Dios sa lambang saro sa sato gikan sa satong personal na namumugtakan. Para sa Kagurangnan, siisay ka sa tahaw kaining nagpapadagos na pandemya? Ika daw gapong matagas na daing pakiaram, daing pakilabot sa pagsunod kan mga patakaran kan gobyerno lokal o nasyonal? O gapong masasarigan kan kadaklan? Ika daw igwa nin mga kamot na kurakot o kuripot? O mga kamot na daing ontok sa pag-omaw sa Dios asin mahigos sa pagtabang sa mga nagtitios?

Siisay ka para ki Jesus? Frontliner: doctor o nurse o trabahador sa hospital? Padi sa parokya o madre sa kumbento daing patod sa pag-arang sa Dios? Pasyente kan COVID o na-aatendir kan pasyente sa quarantine facility? Siisay man o yaon saen man kita, sa hospital, sa tinampo, sa tindahan, sa Mall, sa harong, sa simbahan o sa escuelahan man ining hapot ni Jesus dai niato madudulagan.

Siisay ako para sa Kagurangnan? Bakong madaling simbagon ining kahapotan. Bako ining True or False o Multiple Choice sa exam. Dai ini masisimbag sa sarong semester na distance learning o online learning. Dai puedeng i-google an tamang kasimbagan. Minsan pa i-search sa Wikipedia, ini matataranta.

An pagkamidbid sa Dios personal. Ini sarong commitment, o tipan habang kita nabubuhay. Siring sa sarong relasyon, an pagkamidbid sa Dios halawig na proseso na gikan bako sa mga libro o sinasabi sato kan ibang mga tawo kundi sa mga experiencia nyato sa buhay lalung-lalo sa mga panahon nin kasakitan asin kadificilan. Si Job namidbiran an Dios na tunay na marahayon asin maheherakon sa tahaw nin helang asin pagkawara kan saiyang mga iniposan asin mahal sa buhay. An mga Israelita mas lalong nasabotan asin namatean an pangataman asin pagmangno kan Dios na Kaglalang kan sinda nasa lantad nin cuarentang taon. Bako daw ining extended community quarantine sarong paagi nin Dios tanganing mas lalo pa nyato siyang mamidbiran? Asin sa satong pagkamidbid sa saiya mas mapapararom pa niato an pagkamidbid ta sa satong mga sadiri?

“Ika an Cristo, an Aki nin Dios na buhay!” olay ni San Pedro. Ining kapahayagan nin pagtubod pinanindogan ni San Pedro sagkod sa kagadanan. Siisay ako, para ki Cristo? Kun masisimbag ta ining kahapotan masisimbag ta man nin personal an hapot nin Kagurangnan: “Siisay ako sa paghona nindo?” “Siisay ako para saimo?”

Midbid na nin Kagurangnan an saiyang sadiri. Alagad dai pa nyato siya midbid nin husto. Dai niya kaipo an mga “likes” o pusoan ta siya sa social media. Mas interesado siya kan mismong puso tang bukas sa pagkanood asin pagkasabot asin pusong maimbod sa pagsunod kan kabotan nin Dios. Dai kaipo nin Kagurangnan an mga “followers” sa social media para magin popular sana. Kaipo ni Jesus nin mga “followers” na siring ki San Pedro handa na makanood asin magsunod sa dalan nin cruz sa aroaldaw na pagkabuhay.

Sa tahaw nin makuring kasakitan, kahandalan, katikapuhan, siisay sa sato an igwa pa kan siring na pagtubod na makapagrokyaw nin makusog: “Ika an Cristo, an Aki nin Dios na buhay!”?

bottom of page