top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga gurang na o guragod Masakit, na an sugo dai tulos matubod Daog an hadi, pagpautob kan pagbuot Kaya siisay baga kaiyan an mamumuot

Tigsik ko an mga buhi sanang ido, ayam Kun dai langubon maysadiri an gakudan Sinda an palinigon kan mga udo sa dalan O iapon an mga udo sa Indang atubangan

Tigsik ko ining buhay ngunyan na masakit Dai basta makaluwas, natatakot sa covid Pyerdi na an mga transaksyon, mga rakit Pagbuhay sa oroaldaw biyong namimiripit

Tigsik ko an mga kaakian na nakakapongot Puro na sana baga gadget an pirming kapot An mga trabaho, sugo dai tulos natutubod Kiisay kasalan kun sa siring na buhay natuod

Tigsik ko, mga tawong pirming napoporisaw Nin huli ta sa Indang isip may nakakaribaraw Orog an mga gibo-gibo kan nakaaging aldaw Kun kapay na, an sahot igwa ngaya nagkaraw

bottom of page