top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga tawong puro reklamo Sa itinatao kan Diyos dai nakokontento Gusto magyaman alagad pirming tikapo May rason an Diyos kun ano dai itinatao

Tigsik ko ining abang sakit na panahon Maghiro na an mga tawong hugakonon Ayuda kan gobyerno dai na paghalaton Ta siguradong aabuton kamo nin gutom

Tigsik ko an delikado ngunyan na panahon An mga tawong pirmi na sana naka-aircon Sa malipot na lugar, corona virus gustuhon Magpainit, tanganing an covid dai sapuon

Tigsik ko an iba nyatong mga kahimanwa Na nasa ibang nasyon minapasikat sinda Nagigin alkalde, gobernador asin dakol pa Patutuo, an mga Pinoy uragon man talaga

Tigsik ko man an nangyayaring pandemya Ining covid na nag-ugat sa nasyon na Tsina Maghahali man giraray sa inda ining bakuna Sa sadiring mantika igigisa kita kan lintian na

bottom of page