Tigsik

October 16, 2020

 

Tigsik ko an ibang nag-aadal sa module
An kadaklan sa mga magurang ipiglalaom
O kaya ki kuya, ki ate na mga mahiguson
Imbes siya, an pirmi sana kapot an celfon

 

Tigsik ko man ngunyan an mga magurang
Nakanuod baga na mga aki ninda tabangan
Na an mga module na masakit masimbagan
Bakong puro celfon sana pagparaturuhukan

 

Tigsik ko, mga kabuahan ngunyan na panahon
Na nabubua sa dawa ano na sanang tinanom
Pati galyang, talyan natong na hulunghugong
An kabuahan pa ta an presyo ribo asin milyon

 

Tigsik ko ining satuyang nagtitios na nasyon
Kadakol kan  mga botante mga makahirakon
Mga nakaistar sa  mga tinahing sako, karton
Si mga ibinugtak sa pwesto an nasa  mansyon

 

Tigsik ko an covid tanganing dai makaulakit
An paghadok ipigbabawal nanggad nin pirit
Kaya likayan sana na an hawak dai mag-init
Sa mag-ilusyon, mag-aragom na pirmi mainit   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload