top of page

Tigsik


Tigsik ko an ibang nag-aadal sa module An kadaklan sa mga magurang ipiglalaom O kaya ki kuya, ki ate na mga mahiguson Imbes siya, an pirmi sana kapot an celfon

Tigsik ko man ngunyan an mga magurang Nakanuod baga na mga aki ninda tabangan Na an mga module na masakit masimbagan Bakong puro celfon sana pagparaturuhukan

Tigsik ko, mga kabuahan ngunyan na panahon Na nabubua sa dawa ano na sanang tinanom Pati galyang, talyan natong na hulunghugong An kabuahan pa ta an presyo ribo asin milyon

Tigsik ko ining satuyang nagtitios na nasyon Kadakol kan mga botante mga makahirakon Mga nakaistar sa mga tinahing sako, karton Si mga ibinugtak sa pwesto an nasa mansyon

Tigsik ko an covid tanganing dai makaulakit An paghadok ipigbabawal nanggad nin pirit Kaya likayan sana na an hawak dai mag-init Sa mag-ilusyon, mag-aragom na pirmi mainit

bottom of page