top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga peste, kalamidad Na sinasapo ta sa ngunyan nanggad Mararaot na gibo baguhon na dapat Ta pagirumdom na iyan kan nasa itaas

Tigsik ko kun may minaabot na bagyo Nagkakasiribot kita, nahahadit na gayo Orog si mga nakaistar sa payag paano Ata payag na sana, iyo pa an itatalbo

Tigsik ko kun igwa nin raot kan panahon An mga nagtitios iyo an mga makaherakon Sa sarong kahig sarong tuka na kakanon Ay talagang mapapakat asin magugutom

Tigsik ko man an mga pulitikong mahabon Dai nahahadit kun may raot nin panahon Ta dai lamang madudurusan sa mansion Dangan kadakol pa nin saray na kakanon

Tigsik ko an mga nasa lugar na hababa Sa diit na uran sana tulos na minabaha Kaya kadakol kan mga bitis na nalalapa Kun dai mabulong, mga ini nagngangana

bottom of page