top of page

73 garo man lang 37Sarong semana na an naka-agui kan ako mag-celebrar kompleanyo nin pitong dekada saka tolong taon, an pagmati ko garo juven pa pero sa isip na sana.


Arog palan kaiyan an nag-eedad na dai na talaga mapugulan an pag-gurang pero maogma ta salamat sa Mahal na Diyos ta naka-abot pa kita sa arog kaining edad. Dai naman kaipuhanan an engrandeng okasyon nin huli ta an dakul na pagkakan nagkokontribuir sa mga manlaen-laen na helang kan mga seniors arog kan high blood, diabetes, helang sa puso asin iba pa.


Kaya lang alangan man na magparatukaw sana ta orog kitang malulupog.


Naguin ugali kan sakuyang mga kaklase sa elementarya asin high school antes kan pandemic na magtiritiripon, mag-oro-orogma, magkarantahan, magbara-baraylehan dawa simple sana an pwesto arog kan sinuman, ginatan, barbeque (bawal na kuta na yan ta mataba), softdrinks na prohibido man sa mga gurang ta mahamis kaya lang dai mapugulan ta potluck may kanya-kanyang dara pati arak.


Mayo nang nag-sisigarilyo.


Ngonyan na pandemya kaming magka-klase sa elementarya digdi na sana sa harani nagtitiripon asin nag-oorogma sa simple sanang celebrasyon asin simple sanang gubing.


Mayo nang video-ke arog kaidto ta estorbo ka kataraid, mayo na nganing karantahan apuera kan happy birthday.


An maogma ta puera kan mga kaklase na dikit na sana ta an iba nagtaralikod na, pero yaraon an mga akin a nagtarabang sa kasiributan, maku-apo na nagtiktok, mga padi/madi, asin mga naka-istar sa mga kataraid na harong na nagdula man.


Paka pagudto nag-aarabot na an mga bisita poon nang eristoryahan, igwa man nag-arabot haling Manila na mga tugang asin amigo tanganing magbati asin magpa-reretrato sa duenyo asin antes magdiklom puruli na an mga bisita.


An pinaka-sorpresa asin maogma an dai ko inaasahan na padara nin bastanteng kakanon hali sa aki kong babae sa Canada.


An pinaka-maogmang regalo sakuya iyo an itinao sako ni Vic Nierva asin ni Nilo Aureus na gully proof kan librong “Ini an Totoo” na yaon na sa imprenta ngonyan na mga ngonyan.


Sa totoo lang 10 anyos paka-gradwar elementarya nagpoon na kaming mag-reunion kada 10ng taon sagkod ika-50 anyos kan 2012 asin ika-100 na taon kan Milaor Central School kan 2002. Dai nungka nagbago an samong iribanan, beristuhan pa dawa an iba tiripo na, gururang na pero maogma pa. Si mga para-uma sige pa an uruma sagkod ngonyan, nagta-traktor pa iyo lugod an mabaskog, an mga babae magagayon pa.


May nasa abroad, igwa sa Manila an iba yaon na sa kamurawayan. Naguin ugali kan samuyang pag-iriba lalo na sa elementarya na mag-birisitahan lalo na kun may mati-mati, mag-atendir nin kompleanyo, mag-iriba sa ekskursyon maski sa hararayong lugar kairibanan patin mga agom.


Si mga kaklase kaya sa high school lalo na ngonyan na pandemic tarakot na magruluwas ta dulag sa virus. Ultimo sinda na nag-iba joint kan Milaor Central School Batch 62 asin Ateneo de Naga High School batch 66 kan 2018 sa sarong hotel sa Naga kan 70 anyos ako.


Sinasabi kong an 73 garo man lang 37 tanganing maguin positibo sa actitud sa buhay tangarig lalong maglawig pa. Pero sa totoo lang an 73 juven pa lang an isip asin gama-gama pero an lawas maluya na.


An pinaka-marhay na arog samo na tinawan buhay- bagsik nin Kagurangnan iyo an magpangadie nin taimtim bako lang ako kundi an samuyang pag-iriba na maglawig pa man lugopd para sa samuyang mga padangat ma miyembros kan pamilya lalo na an juven pang mga maku-apo.


Ilikay sa mga katibaadan, maka-ngirhat na aksidente asin corona virus 19. An mahalaga maguin marhay sa kapwa asin may naguinibuhan sa komunidad na makatabang sa ibang namamanwaan tanganing makahulugan an buhay sa ibabaw kan kinaban.


Mabuhay!

Comments


bottom of page