top of page

75 pasadoSa maabot na Nobyembre 7 ako matungtong na sa edad na 75 bilang diamond jubilarian.


Siyempre ta maedad na mayo nang engrandeng selebrasyon, mapasalamat na lang sa gabos na naka-contribuir sa sakuyang makolor asin halawig na buhay. Siyempre, enot sa Mahal na Diyos na sakong kaglalang asin nagtao nin buhay- bagsik, sa sakuyang padangat na pamilya na dae nagpabaya maski ako may mga kamatean asin mga pagkukulang saka medyo ulianon na, sa mga amigos Y amigas na nakaka-intindi sa sakuyang bakong perfectong pagkatao.


Diabetic na, nagkikilay pa, nagagamit nin “walker” asin sugkod, buta na an walang mata, dakul nang bulong an tinutomar aldaw-bangui habang mamahal pati, dakul nang bawal sa pagkakan pero dae pa ako nauuyam magbiyahe maguin digdi sa Bikol, sa Manila o maguin sa luwas kan nasyon.


Nagpapa-rehab na o nagpapa-therapy sa Bicol Medical Center sa pagtubod na mabalik man sa normal an sakuyang tindog asin lakad asin pakiki-pagsosyalan.


Maogma na ako na magtaratambay diyan sa Kantong Putikon kaulay an mga kaedad-edad, kapwa politiko asin mga taga-media. Gulpi akong nanunudan sa sainda asin ako may nanunudan sainda.


An pinaka-maogma sako an maka-iba ko an sakong mga aki, mga manugang asin mga maku-apo digdi asin abroad. Pati mga tugang asin kapinsanan. Ogma ako sa social media ta dakul pa akong nakaka-horon, sa cellphone, sa messenger, naheheling ko sinda, naheheling man ninda ako, naaraman ko pa an saindang kamugtakan asin naaraman ninda an sakuyang sitwasyon.


Kulang na an income pero maogma ta kun minsan napapadarhan man nin mihuras hali sa mga fiel na amigong medyo iri-igwahon.


Kun yaon ako sa Naga naglilibot ako sa subdivision na pig-eestaran kan saro kong aki, nakaka-exercise o nakakapaganot, nakakaulay ko pa si mga barkada, nakaka-merendal nin baduya, giniris asin lomi. Nakaka-tsimisan ko pa an mga tindera nin panira, tinapay asin mga para-padyak.


Kun ako nasa Milaor pagnag-tambay na ako sa gilid kan tinampo ogma na ako kan mga nagtitino, nagtataraong-galang sako, mga partidaryos, mga aijados Y aijadas, sige sana an kurumustahan, erestoryahan.


Pigmamasdan ko an mga nag-aaragui sa sakuya yaon si mga aki, eskwela, parasimba, parasaod asin mga nagkikintab na kotse asin mga kaskas na bisekleta, motorsiklo na garo pirming apritado an biyahe.


Na tour man ako sa palibot kan poblacion kan banwaan, nagtataong Bicol Mail, nakiki-kape, nakiki-marites asin nadidiskobre ko na kadaklan kan sakuyang kakontemporanyos nagtaralikod na palan.


Pirmi sanang may darang cellphone o camera, nagreretrato nin mga harong, tinampo, uma mga tao, maguin sa Milaor o sa Naga asin iba pang lugar na pigpo-post ko sa facebook o sa messenger tanganing iwaras sa iba an mga nakukua kong imahen saka mga eksperyencia.


An sakuyang mga libro nasaray ko poon kadto pigdistribuir ko na sa mga libraries kan mga eskwelahan sa sakong banwaan sagkod sa Naga asin capital town kan Pili.


Kun minsan pig-iimbitaran pa ako na magtaram asin magsimbag sa mga kahapotan.


May mga barkada ako na mga matua pa sako na mabagsik pa, sige pa an biyahe, sige an ralakaw, sige pa an irinom nin arak asin red wine asin sige pa an kakan nin bawal na sumsoman. Ara ako sainda.


Ngonyan ko nadiskobre na an saro palan na mga sekreto na maglawig an buhay iyo an padagos na magbasa, magsurat, maki-estoryahan asin magplano kan futuro sa mas halawig pang panahon para sa mga aki asin mga maku-apo ta sinda an tunay na futuro bako lang para sako kundi para sa kinaban.


An sakuyang lamag bako an dagdag na pension bilang sarong senior citizen, an ginatos na ribo na itatao kan gobyerno en kaso abuton ko an sanggatos na taon kundi an makasurat pa nin semanal na column sa peryodiko asin dagdag na libro na iwawaras ko bako lang sa mga Pilipino kundi sa ibang tao sa ibang parte kan kinaban.


Matarom sana pirmi an isip asin mapinadangat sa kapwa ta papadangaton man kita.


Ini an totoo.


Kulibat ko palan, si King Charles de 1st, (hadeng Carlos primero) kagubay ko pareho kaming bulan Nobyembre, parehong taon 1948, petsa 7 ako petsa 15 siya. Kun igwang hade an mayayaman igwa man hade an kinapobrehan ako yan.

Comments


bottom of page