top of page

American Woman Kinamang ni BrocioDai pa ako nag eescuela, asin saro pa sana akong 6 anyos na aki asin nag iistar sa tiklad na harong na an ilawan kun Bangui iyo an gasera na igua nin kerosene. An samuyang lugar, tunay na lugar nin omahan ta ini palibot nin paroyan, an mga dalan bakong sementado kundi daga kaya malaboy asin mahalnas kun tig uran. Bihira sa samuyang palibot an nakaka patakod sa Bicol Electric ta an trabaho kan mga tawo iyo an maki-ani nin paroy, mag banwit nin talosog, mag kutsero sa karitela, magbuno nin orig sa mercado, asin kung ano-ano pa. Kan panahon na idto, an mga naglalataw na mga apelyido na iguang magagayon na harong iyo an mga Roco, Diaz, Hernandez, Badiola, Garchitorena, Sibulo, Felipe, Villafuerte, Perez, Obias, Borja, Enojado, Almeda, Rosales, Dy, asin bihira pa an mga mayayaman na tsino. Kan ako aki pa, an pagmasid ko sa kapalibotan iyo an kumunidad nin kinapobrehan mala ta kung Bangui an samuyang lugar madiklom ta solamente an igua sanang Liwanag iyo an poste kan Bicol Electric. An mga harong mayong toltol na sieradora, burukas an bintana, mayong pintuan an kusina asin suway pa an kasilyasan. Sarong Matanga nin Bangui, nagka riribok an samuyang pagtaraid ta sa nanok nindang pagturog, napurisaw sinda kan kurahaw nin sarong babae, kurahaw nin raway na tanda nin kaanggotan asin pakipag iwal. Sa irestoryahan pagka aga, duman ko naisihan na an nagpara kurahaw kasubangui iyo si Miss Kennedy (alias nin sarong babae na dai nanggad naisihan an tunay na pangaran), an daragang hitsurang amerikana, maputi, bulaw an buhok, sexy asin tunay na magayon. Si Kennedy nag iistar sa sadit na kubo na gibo sa kawayan asin tiklad, an palibot madiklom asin madoot, medyo harayo sa kataraid ta bihira pa kaidto an mga harong na durukotan. Kaya nagpara kurahaw si Miss Kennedy ta sa kairaroman kan saiyang pagturog, nangitorogan siya na pig susurapotan daa siya nin dakulaon na sawa asin kan siya mapag mata, grabe an saiyang katakutan ta yaon sa saiyang ibabaw si Brocio, an olpok alagad purosog na paraoma na an harong harani sa harong ni Kennedy. Dara kan kagayonan kan daraga na kahawig ni Jacqueline Kennedy an esposa ni JFK, dai na siguro napugulan ni Brocio an init nin purgatorio sa saiyang ginhawa. Nakalaog si Brocio sa harong ni Kennedy sa paagi nin pag rabnot kan lanob na tiklad asin kan makalaog tolos kinabang an agom ni JFK. Sa istorya ni Miss Kennedy sa Teniente del Barrio, napagmata siya ta intero daang naglilinog an saiyang katre resulta kan grabeng gama-gama ni Brocio. Mayong pinag iba sa asuwang ang hitsura ni Brocio ta an nguso kaini, interong nag sasabo’ na huna mo rungaw na ayam. Dai daa ini nakakataram nin toltol ta interong nag ha-halhal. Kan panahon dai pa uso an legal o pag asunto, kaya pinag lingawan na sana ni Kennedy an madiklom na experiencia asin si Brocio, mayo man nin pagbasol na nagpadagos sana kan saiyang propesyon na pag oma. Dai na naaraman kun sain na nag istar si Miss Kennedy asin dai na naisihan kun kiisay siyang aki ta siya hitsura nin sarong amerikana. Sa orolay olay sa Donut Lie, si Kap Joe Dialogo nag istorya, na kaidtong inot na panahon, iguang sikat na Night Club sa Naga City, idto an Leonora El Sympatica na yaon sa kalye Igualdad. Susog sa istorya ni Dialogo, an pinaka magayon na babae sa lugar iyo si Miss Kennedy. Dara kan saiyang kagayonan, iyo ini an parating ka table nin sarong halangkaw na official kan Department of Education sa Bicol. Dai na magiromdoman kun si Miss Kennedy asin si Boss Deped nagka dagusan asin an puede sanang pagtubudan iyo na kun nag ka igua nin familya si Kennedy, siguradong mga mestizo asin mestiza an saiyang mga aki na nagdarakula digdi sa Bicol.

Comments


bottom of page