top of page

Amerikana Paratienda Nin TinumtomanHaen na si mga amerikana na mga paratienda nin Tinumtoman sa likuran ni Bichara sa dating kalye Igualdad na ngonian iyo an J. Hernandez Avenue. Masiramon an Tinumtoman ta ini garong may baga nin kalayo na sobra an harang na haros pa sana magkuraba an saimong nguso sa siram ta naghalo an pig purusi na siling laboyo asin tinuktok na langkawas, tunay na maharang. An Tinumtoman sarong klase nin mirindalan arog kan loglog asin kinalas na masiram kun iguang partner na pan legazpi na tinapay o kaya puto lanzon na gibo sa Tabuco. Pero igua akong hapot na nungkang natawanan nin kasimbagan poon pa kaidto, kun tano’ ta basta na sana iguang nagdadarakula sa Naga nin mga aking mestiza na arog kan hitsura nin Amerikana, kaya lang an mga ini dai man tatao mag taram nin englis ta liputok na bikol Naga an saindang tataramon, dai ngani sinda mausipan kan mga haranom na bikol asin matibay pa logod sa mga rapsak asin raway na bikol. Minsan basta na sana may nag otwal na amerikanong soltero sa Plaza Rizal, palibhasa amerikano, may marhay na tindog, maputi, pero dai man tatao mag English, imbis ang aram na tataramon iyo an magpa atras nin awto sa tongod kan PNB ta saro siyang parking attendant, inapod siyang Tisoy. Gulpi pati an nagsuhestion na an solterong amerikano, kaputan asin emanihar nin sarong bakla tanganing ipabisto ki Mother Lily asin gibohon matinee idol sa pelikula, kaya lang basta na sanang nawara si Tisoy asin dai na maaraman kun ini buhay pa asin kun sain na nag iistar. Minsan makonsuelo man an buhay ni Tisoy sa Plaza Rizal ta ini nagbale sa paboksing ni Mar Ochoa sa tabang kaidto ni Pedro Lee. An Amateur boxing ginibo sa kinastilyohan komo preparasyon sa Penafrancia Fiesta. Magayon an tindog ni Tisoy, tunay na amerikano, halakbang ang abaga, mayong tulak, maputi an kublit asin guapo, kaya lang sa premiro pa sanang batingting kan bell sa first round, tinikab tolos ini kan kalaban na taga Sipocot na sanay sa boksing ta miembro siya nin mga amateur boxers. Sa matinding suntok sa tikab, nag si’nok si Amerikano asin interong nagkiki’rad na nagdalagan sa korner sabay agrangay na makulog daa asin habo na, palibhasa makusog si tama sa estomago, napasuka si Tisoy asin an nagluwas ronot na hot cake na may halo nin iskrambol. Sigun sa Cher Ami Club, na kinaputan kaidto ni Tata Flores, mayo daang bakla an nagustong isponsoran si Tisoy na maglaog sa Regal Films ta maski daa ala amerikano an hitsura kaini ta guapo asin marhay an tindog na huna mo si Mac Arthur, pero an ugali kaini, an mentalidad asin an atitud kan kalag kaini mayong pinag iba sa sarong agta. Mala ta an naging agom-agom ni Tisoy, sarong babaing muri’ton, rapakan an nguso, para paki iwalon sa Plaza asin pirme na sanang bados. Pareho sindang nawara na sa paghiling kan mga taga centro, asin sakuyang pig mawot na sana yaon naman sinda sa maogmang buhay kaiba an saindang familya. Kaidtong mga taon 60’ madiklom pa an mga baryo sa Naga, iguang magayonon na daraga na inaapod Kennedy, palibhasa Famoso si John F Kennedy na pig asasinar-gadan ni Uswald kan 1963, kahawig siya ni Marilyn Monro pero dai siya tatao mag English ta namundag siya sa pobreng familya sa Naga. Nagdakula si Kennedy na seksi asin magayon pero dai man nakapag escuela kaya saro sana idtong para tienda sa mercado. Sarong bangui, naperwisyo an mga pagtaraid sa harong ni Miss Kennedy kan saindang madangog ang kuribaw kaini na naghahagad nin tabang ta siya pig pupurbaran na lupigan ni Brocio, sarong gurang na para oma, maskulado, amoritis, asin buratsero. Nahiling kan mga tawo na nagkukuripas nin dalagan padulag si Brocio ta siguradong titibtiban siya kan mga tawo. Sa istorya ni Kennedy, nagtuturog siya kan maglaog sa saindang harong si Brocio asin nagsasabu an nguso, nag hahalhal na garong gutom na lion asin tulos siyang pig datugan asin huna mo daa sawa na tolos pig surapotan an saiyang halaba asin mapution na legs. Bako sanang hadok asin singhot an ginigibo ni Brocio sa saiyang legs kundi may halo pang supsop asin kagat, asin an dai niya matios iyo kan pinuporbaran na ni Brocio na akabon an saiyang nguso na aram niyang puede siyang malason o matitanus ta maation an ngipon sa mga nakadukot na bakteria. Sagkod na sana duman an istorya, asin ultimong si Kennedy dai nanggad maka istorya kun tano ta an hitsura niya iyong gayo an amerikana ta dai man pig istotorya kan saiyang ina kun siisay an saiyang ama?

Comments


bottom of page