top of page

An Bakuna, bow!Sabi kasurong taon ni Digong kun mayong bakuna dai siya matugot kan face-to-face classes o an pagbuelta sa normal kan ereskwelahan ta an mga aki mapasiring sa skul, maatubang sa mga paratukdo para sa regular na klase. Ta habo daa kan Presidente na an mga aking Pilipino madanyaran an buhay dahil sa Covid 19.


Ngonyan yaon na an bakuna pero naglakop lugod an Covid lalo na ta may mga bago kunong variants hali pa sa Britanya asin Africa.


Sa Metro Manila saka sa kataraid na provincia haros mag-triple an bilang kan mga nagpositive sa Covid kun ikukumparar sa kaparehong bulan kan nagtalikod na taon.


Sa ibang parte kan kinaban lalo na sa Amerika asin Europa sa mga mayayaman na nasyones gulpi nang nabakunahan. May mga Pilipino ngani na nag-aablada sa social media na sinda nagkaturudukan na bako lang saro kundi duwang beses na garo baga sinda salbado na asin dai na tataduman kan corona virus.


Igwa ngani akong bistong pamilya digdi sa Naga na palibhasa an gabos na miyembros kan pamilya mga Americans citizens pero naka-erestar na digdi ta retirado na. Nagpa-Amerika na gabos asin nagpaturudok nin bakuna.


Bentahe man nanggad an mga mayayaman na nasyones ta may pambakal maski mahal kan mga branded na bakuna bakong arog kan Pilipinas na pobre asin nangungutang pa nin pambakal o naglalaom nin limos hale sa ibang nasyones arog kan Tsina asin Rusya.


An problema ta an sabi kan mga eksperto sa WHO asin DOH ta bako man garantiya an nabakunahan na salbado na sa Covid na dai na mauulakitan pa.


An sabi baga maski natudukan na magmantenir giraray nin social distancing, magsulot nin facemask, asin faceshield, maggamit giraray kan gabos na protocols.


May ibenareta ngani na sarong Pilipino an nabakunahan na pero nagadan pa. Idto palan may Covid nang dati kan siya bakunahan.


Atang dati nang nagdederebate an mga Pinoy kun baga mapatuduk nin bakuna o dai lalong nagkagurulo ta nadangog an siring na daing datang bareta.


Atang kadakul an nagduduwa-duwa kun mapatuduk o dai orog na an mga gurang ta takot sa side effects asin tibaad lalo sindang madagusan.


Nadagdagan pa kan mga orolay-olay sa social media, mga huring-huding na may naglalakop na pekeng bakuna asin mas grabe ining bareta na may mga mayayaman asin poderosong tao sa kinaban na ipinagnenegosyo bako lang an bakuna kundi an bareta dapit sa Covid mismo huli ta soboot gustong kontrolon an populasyon.


Kontrolado na may negosyo pa. Saro soboot na pinaka-mayaman sa kinaban an nasa likod kan sindikatong ini.


Dakul man an nagtutubod kan hurung-huding na iyan kun kaya dakul na mga tao an negatibo sa kampanya kontra Covid asin sa paggamit nin bakuna. Sa pagtubod na pig-uuruto lang an mga tao kan mga negosyante, kan mga eksperto asin sayantipiko na igwa nin pairarom na intensyon sa pagpalakop kan bareta tungkol sa pandemya.


Ngonyan pati dakul na lugod an kumbinsido na magpa-ineksyon nin bakuna ta natototokan kan mga barangay officials asin health workers kaya lang an problema ta paputol-putol man an supply.


An mga pribadong kumpaniya mapa-ineksyon kan saindang empleyados/empleyadas maski magbutas nin sadering kuarta makabakal sana nin bakuna.


Kun abuton 60-70 porsiento kan mga Pilipino an mabakunahan kan 110 milyones na mga Pilipino pwedeng untukon na an pagbakuna ta suboot salbado sa Covid an mga Pilipino.


Nuarin iyan mangyayari ta putol-putol an supply nin bakuna, limitado an supply?


Kun nuarin matatapos dai ta aram.


An mga Pilipino tarakot sa daing datang epekto kan bakuna pero siisay man baya an tontong gobyerno na magtugot na ma-ineksyunan nin sala an popolasyon bako lang sa Pilipinas kundi maski sain na parte kan kinaban.


Ngonyan na mga ngonyan sierto y seguro an magtubod lang kita sa pagboot kan gobyerno nasyonal asin lokal ta iyan para sa karahayan ta gabos.


(An bakuna kontra Covid garo man lang bakuna kontra polio, dengue, otos asin tipdas na ikakarahay baga kan kasabsan.)

bottom of page