top of page

An Daragang Magayon sa DuminorogArog kan naka ugalian kan mga familyang Pilipino na sa kada panahon nin halawig na bakasyon arog kan Simana Santa, sinda nagpupuruli sa harayong baryo duman sa kabukiran pati na sa mga kostal na lugar tanganing mag tiripon, asin magkarakan nin mga freskong gulay asin sira. Tunay na maogma an magreunion sa kabukiran ta yaon an ordinaryong dalagan nin buhay asin harayo sa problema sa trabaho asin oficina. An sakuyang familya, sa pag agda kan sakuyang matuang aki na si Adit asin an saiyang family na kaka-abot pa sana hale sa 10 taon na pagtener sa UAE, nag bakasyon sa samuyang solar sa Sitio Caromatig sa Barangay Carolina. Arog kan mga istorya sa komiks, an harong na samuyang pig istaran, mapusog, malinig, asin palibot nin mga tinanom asin mga poon nin kahoy, garong gayong hawig sa kantang “Bahay Kubo”. Sa pagka aga, masiramon magpamahaw nin sinanlag na kadakol nin bawang, an panira prinitos na tinapa, asin estrelyadong sogok asin sa pagka odto, yaon an gulay na kalonggay asin prinitos na sira ta bawal an adobong karne, sa pagka hapon tunay na masiram an linabu’nan na masapog na linza na pig dodot-dot sa asucar.


Sa pagtiripon nin mga amigo asin paryentes, yaon an mga lumang kaugalian na iguang karantahan asin may mga gurang na para gitara na an mga moro nagdodoon sa kwerdas kan gitara na pig uusar an inaapod na “ ojido-sana” o idtong dai pig susog sa “Guitar Book” An pinaka matibay na gitarista iyo si Gurang Badong tubong Quipayo asin nag iistar sa saiyang aki sa Carolina. Sa saiyang pag tugtog kan sonatang “Historia De Un Amor” isinabay niya an istorya tungkol sa “ Daragang Magayon sa Duminorog”. Kan joven pa si Gurang Badong, igua siyang elosyon na sarong daragang mayong kabaing na kagayonan, mas magayon pa ki Gloria Diaz asin ki Charito Solis, ini mayong iba kundi si “Elena”an daraga na taga Barrio Duminorog sarong mafresko asin tuninong na lugar sa banwaan nin Calabanga. Para ki Badong, siya kaidto an pinaka maogmang soltero ta siya solamente an nagustuhan ni Elena mantang kadakol an nag kukursunada ki Elena ta ini may gayon nin kastila, maputi, malambing an boses, magayon an mga mata asin may mga huyom na garong hamis nin magayon na burak sa harden. Taon 1974, nagpurbar si Badong na mag laog sa pagka soldados, kaya nagpasiring siya sa Camp Capinpin duman sa Tanay sakop kan Rizal. Tolong taon sa Mindanao ta kaidto mainit an giyera kan gobyerno kontra sa mga rebeldeng muslim, antes siyang nagbakasyon sa Bicol. Sa pagbiyahe papule ni Badong, mayong nagkakawat sa saiyang isipan kundi an mahiling giraray an pinaka magayon na daraga sa baryo Duminorog. Deficil kaidto an koreo kaya mayo na siyang komunikasyon ki Elena. Arog kan mga istorya nin pagka moot sa “Wakasan” o bagaman mga drama sa radio, tunay na maka gagaba nin daghan an saiyang naisihan hale mismo sa saiyang mga magurang. Si Elena, an daragang magayon sa Duminorog, nagbalik na sa saiyang “Kaglalang”, mayo na si Elena, kaya mayo na siyang babalikan duman sa Duminorog na sarong magayon na daraga, na an boses, garong tingog nin magayon na sonata, asin an mga mata, hawig sa Anghel na solamente nahihiling sana sa magayon na pangitorogan. Haros dai makatubod si “Badong” na tolong bulan pa sana siya sa pag training sa Tanay Rizal, Si Elena nagadan sa hilang na “meningitis”. Ngonian, gurang na si Badong, iguang sadiring familya, asin an kaogmahan iyo an pag gitara sa tiripon sa baryo, asin sa pag tanog kan mga kwerdas ni Gurang Badong sa tingog kan “ Historia De Un Amor” iyo man an pag sagi sa saiyang isipan kan daing kagadanan na istorya kan Daragang Magayon sa Barrio Duminorog.Comentários


bottom of page